Alexa

100 bin sözleşmeli 3 Ayda kadroya girecek

Kamuda 4/B'liler, mahalli idareler ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 100 bin sözleşmeli personel, 2 Ağustos 2013'ten itibaren 90 gün içinde kurumları tarafından memur kadrolarına atanacak.

100 bin sözleşmeli 3 Ayda kadroya girecek
Kamuda 4/B'liler, mahalli idareler ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 100 bin sözleşmeli personel, 2 Ağustos 2013'ten itibaren 90 gün içinde kurumları tarafından memur kadrolarına atanacak.
Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı'nın 657 Sayılı Kanunun Geçici 41. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere; 25 Haziran 2013 tarihi itibarıyla; vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan 2 Ağustos 2013 tarihinden itibaren, 657 sayılı Kanunun 4B fıkrası ve 4924 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilenler otuz gün, diğer mevzuat kapsamında istihdam edilenler ise altmış gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumlar bakımından bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına 2 Ağustos 2013 tarihinden itibaren 90 gün içinde atanması hüküm altına alındı. Diğer kurumlar bakımından bu kurumların kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde ise ilgisine göre 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetveller veya kurumların kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına 90 gün içinde ataması yapılacak. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 25 Haziran 2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan, 2 Ağustos 2013 tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına 90 gün içinde atanacak.
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nda 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 50. maddesi çerçevesinde, 25 Haziran 2013 tarihi itibarıyla sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin 37. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan, 2 Ağustos 2013 tarihinden itibaren 30z gün içinde yazılı olarak başvuranlar, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde Kurumda halen var olan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla Genel Müdürlükçe belirlenecek memur kadrolarına, 2 Ağustos 2013 tarihinden itibaren 90 gün içinde kurumlarınca atanacakları hüküm altına alındı.
657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesinin birinci fıkrasının "a" bendi kapsamına giren sözleşmeli personelden; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde sözleşmeli personel pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı memur kadroları anılan maddenin vermiş olduğu yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlendi ve liste yayımlandı.
Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2013, 13:38
YORUM EKLE