Yandex Metrika

Padişahlığı alacak özerkliği verecek!

Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu, İmralı pazarlığının “Ver padişahlığı, al özerkliği” şeklinde geliştiğini söyledi...

Padişahlığı alacak özerkliği verecek!
25 Şubat 2013 Pazartesi 12:43

 

Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu, İmralı pazarlığının “Ver padişahlığı, al özerkliği” şeklinde geliştiğini söyledi…

Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­kan­lı­ğı­’na aday olan An­ka­ra Ba­ro­su Baş­ka­nı Prof. Dr. Me­tin Fey­zi­oğ­lu, dev­let-PKK ara­sın­da­ki gö­rüş­me­le­rin “ver pa­di­şah­lı­ğı, al özerk­li­ği­” şek­lin­de ge­liş­ti­ği­ni ve ül­ke­miz­de re­jim de­ği­şik­li­ği ya­şan­ma­ya baş­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Es­ki An­ka­ra Hu­kuk Fa­kül­te­si De­ka­nı da olan Prof. Dr. Me­tin Fey­zi­oğ­lu, SÖZ­CÜ­’nün gün­cel olay­lar­la il­gi­li so­ru­la­rı­nı şöy­le ce­vap­lan­dır­dı:

Baş­kan­lık de­ğil, pa­di­şah­lık

“Ge­ti­ril­mek is­te­nen ‘Türk ti­pi baş­kan­lık sis­te­mi­’ de­ğil, Türk ti­pi pa­di­şah­lık­tır. Türk ti­pi baş­kan, bir ta­raf­tan için­den çık­tı­ğı si­ya­si par­ti­nin baş­ka­nı ol­ma­ya de­vam ede­cek, ge­nel baş­ka­nı ol­du­ğu par­ti­nin mil­let­ve­ki­li se­çim­le­ri­ne gi­re­cek olan aday lis­te­le­ri­ni be­lir­le­me­de yet­ki­li ola­cak. Ya­ni söz­de ken­di­si­ni de­net­le­ye­cek, den­ge­le­ye­cek ya­sa­ma or­ga­nı­nı da eli­ne ka­le­mi ka­ğı­dı alıp oluş­tu­ra­cak. Ya­sa­ma or­ga­nı üye­le­ri de bir son­ra­ki se­çim­ler­de tek­rar mil­let­ve­ki­li ola­bil­mek için baş­ka­nın him­me­ti­ne muh­taç ola­cak­lar. O yüz­den baş­ka­nı kız­dır­ma­mak adı­na baş­ka­nı hiç­bir şe­kil­de de­net­le­me­ye­cek­ler.

Kürt so­ru­nu çö­zül­me­ye­cek

Öz­gür­lük­ler­den, in­san hak­la­rın­dan, hu­kuk dev­le­tin­den uzak­laş­mış bir dü­şün­ce­nin Tür­ki­ye­’de Kürt so­ru­nu­nu çöz­me ih­ti­ma­li yok­tur. Özerk­li­ğin de Tür­ki­ye­’de so­run çö­ze­bi­le­ce­ği­ne inan­mı­yo­rum. Tam ak­si­ne için­den ne­sil­ler bo­yu çı­ka­ma­ya­ca­ğı­mız çok dip­siz bir ku­yu­ya bi­zi dü­şü­re­ce­ği ka­na­atin­de­yim. Sa­de­ce böl­gey­le sı­nır­lı bir kao­sun içi­ne gir­mek­le kal­ma­yız, tüm Tür­ki­ye­’de bü­tün şe­hir­le­ri­miz­de, ge­ri dön­dü­re­me­ye­ce­ği­miz olay­la­rı te­tik­le­riz.
Dik­kat­li ol­ma­mız ge­re­ken çok önem­li bir hu­sus var. BDP’­li mil­let­ve­kil­le­ri­nin, si­ya­set­çi­le­ri­nin Tür­ki­ye­’de git­tik­le­ri şe­hir­ler­de, linç edil­me­ye ça­lı­şıl­ma­la­rı Kürt so­ru­nu­nu ulus­la­ra­ra­sı düz­le­me ta­şı­ya­cak­tır. Bü­yük teh­li­ke bu­dur.

Asıl niyet özerk­lik

Eğer, ‘Tür­ki­ye­’de Kürt si­ya­set­çi­le­rin böl­ge dı­şın­da ser­best­çe dü­şün­ce­le­ri­ni açık­la­ma im­ka­nı yo­k’ de­dir­tir­sek, o za­man bu ko­nu Tür­ki­ye­’nin so­ru­nu ol­mak­tan çı­kıp, ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­la­rın, BM’­nin, Av­ru­pa Kon­se­yi­’nin, AB’­nin mü­da­ha­le et­me yet­ki­si­ni ken­di­le­rin­de gör­me­le­ri­ne baş­la­ya­cak­la­rı bir so­ru­na dö­nü­şe­cek­tir. İş­te o ku­ru­luş­lar bi­ze ulus­la­ra­ra­sı hu­kuk stan­dart­la­rı­nı da gös­te­re­rek, ‘Kürt­le­rin gü­ven içe­ri­sin­de ya­şa­ya­bil­me­le­ri­nin ön şar­tı özerk­lik ila­nı­dı­r’ nok­ta­sı­na ge­le­cek­ler­dir. Ya­ni, eli­ne so­pa­yı, ta­şı bi­linç­siz­ce alan, il­kel­li­ğe baş­vu­ran ki­şi­ler, as­lın­da Tür­ki­ye­’nin bö­lün­me­si­ne hiz­met et­tik­le­rin far­kın­da de­ğil­ler. BDP’­li si­ya­set­çi­le­re atı­lan her taş, özerk­lik ila­nı­nın ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ge­rek­çe­si­ni oluş­tu­rur. Bu­na kar­şı her­ke­sin uya­nık ol­ma­sı ge­rek­li­dir.”İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.