Yandex Metrika

La­tif Er­do­ğan gi­bi bir dos­tu­m ola­ca­ğı­na, Me­ral Ak­şe­ner gi­bi on düş­ma­nı­m ol­sun

Vahdet Gazetesi Yazarı Saliha Sultan MHP Milletvekili Meral Akşener'e atılan iftirayla ilgili bugünkü makalesinde Latif Erdoğan'ı yerden yere vurdu.

La­tif Er­do­ğan gi­bi bir dos­tu­m ola­ca­ğı­na, Me­ral Ak­şe­ner gi­bi on düş­ma­nı­m ol­sun
13 Mayıs 2015 Çarşamba 12:20

Vahdet Gazetesi Yazarı Saliha Sultan MHP Milletvekili Meral Akşener'e atılan iftirayla ilgili bugünkü makalesinde Latif Erdoğan'ı yerden yere vurdu.

bilindiği üzere, MHP Milletvekili Meral Akşener, Havuz Medyası A Haber'de Latif Erdoğan ve Cemil Barlas’ın çirkin kaset iddialarına maruz kalmıştı. Akşener, Latif Erdoğan ve Cemil Barlas'ın çirkin iftiralarına karşı ilk olarak avukatının harekete geçtiğini belirtmiş “Çok sinirliyim, çok kırgınım, çok üzgünüm o yüzden fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ben çok zor günlerden geçmişken böyle çirkin iftiralarla karşı karşıya kalmadım. Bunlar Müslüman görünümlü münafıklar!” ifadelerini kullanmıştı.

MHP Milletvekili ve Adayı Meral Akşener'in maruz kaldığı bu haksız ve mesnetsiz isnatlar ve iddialarla ilgili Vahdet Gazetesi Yazarı Saliha Sultan "La­tif Er­do­ğan gi­bi bir dos­tu­m ola­ca­ğı­na, Me­ral Ak­şe­ner gi­bi on düş­ma­nı­m ol­sun" dedi.

Vahdet Yazarı Saliha Sultan'ın yazısı şöyle:Ah­lâk­sız­la­rın, ah­lâk der­si ver­di­ği gün­ler­den ge­çi­yo­ruz. Ni­ce za­lim gi­bi; bir va­kit­ler ken­di­ni dün­ya­nın kra­lı zan­ne­den Ke­nan Ev­ren de öl­dü, kim­se der­si­ni al­ma­dı. “Ö­lüm­süz da­va­” uğ­ru­na fit­ne­ye, fe­sa­da; önü­ne ge­le­ne el ve dil uzat­ma­ya, hak­sız­lı­ğa de­vam. Hiç öl­me­ye­cek gi­bi.

Dün; or­tak çı­kar­la­rı söz ko­nu­suy­ken kol ko­la yü­rü­yen­ler, çı­kar so­na er­di­ğin­de bir­den bi­re öte­ki­nin ku­sur­la­rı­nı ha­tır­lı­yor. “İ­ki ki­şi küs­tük­ten son­ra bir­bir­le­ri­nin ayıp­la­rı­nı or­ta­ya çı­kar­ma­sı mü­na­fık­lık ala­me­ti­di­r” ha­di­si kor­ka­rım ya­kın­da ki­tap­lar­dan çı­ka­rı­la­cak. Öy­le ya; si­ya­set­çi­le­rin de, ta­raf­tar­la­rı­nın da ra­co­nu­na pek uy­mu­yor.

Bir za­man­lar te­le­viz­yon­lar­da­ki Te­le­vo­le prog­ram­la­rı­nı iz­le­me­yi gü­nah sa­yan­lar, şim­di­ler­de in­ter­net­te otu­rup ne idü­ğü be­lir­siz bir ya­pı­nın yay­dı­ğı din­le­me ka­yıt­la­rı­nı, por­nog­ra­fik gö­rün­tü­le­ri me­rak­la iz­li­yor. Ve ta­raf be­lir­li­yor. Ken­di ta­ra­fın­dan bi­ri­nin ku­su­ru if­şa edi­len, he­men ya­pı­lan işin ah­lâk­sız­lı­ğın­dan bah­se­di­yor, öte­ki ta­raf­tan dü­şen bir ka­yıt söz ko­nu­su ol­du­ğun­da ise kim­se­de ah­lâk fa­lan kal­mı­yor. Ye­ter ki düş­man bil­di­ği­ne do­kun­sun, zülf-ü yâ­re do­ku­nur­muş ki­min umu­run­da?

Te­ces­süs­le im­ti­ha­nı­mı­zın son kur­ba­nı Me­ral Ak­şe­ner. Ak­şe­ner; dü­ne ka­dar bu­gün sır­la­rı­nı if­şa et­tik­le­ri­ne “hiz­me­t”­te ku­sur et­me­yen La­tif Er­do­ğa­n’­ın ye­ni dost­la­rı­na ya­ran­ma si­ya­se­ti­ne kur­ban git­ti. Ah par­don! Ek­ran­lar­da, ma­hal­le kah­ve­sin­de ko­nu­şan her­han­gi bi­ri gi­bi söy­le­di­ği söz­le­ri yan­lış an­la­şıl­mış! Adam­ca­ğız dört yıl bo­yun­ca çok üzül­dü­ğü (!) Me­ral Ak­şe­ne­r’­in ken­di­si­ne ula­şa­ma­yın­ca, iyi ni­ye­tin­den(!) mil­yon­la­rın önün­de ses­len­miş. Öy­le mi? Ön­ce ça­mur at, son­ra ka­ba­sı­nı al, na­sıl­sa izi ka­lır.

Pe­ki; 28 Şu­ba­t’­ta, gör­dü­ğü hak­sız­lı­ğın kar­şı­sın­da as­lan­lar gi­bi dim­dik du­ran Me­ral Ak­şe­ne­r’­i o gün­ler­de tem­po tu­ta­rak al­kış­la­yan­lar ne yap­tı der­si­niz?

O gün­ler­de ne yap­tı­lar­sa ay­nı­sı­nı; düş­man­la­rı­nın ye­ni düş­ma­nı­nı tem­po tu­ta­rak al­kış­la­dı­lar. “Hiz­me­t”­te ku­su­ru ol­ma­yan La­tif Er­do­ğa­n’­ın açık­la­ma­la­rı üze­rin­den “bü­yük teh­li­ke­”ye dik­kat çek­ti­ler. Çı­ka­rı söz ko­nu­suy­ken gör­dü­ğü yan­lış­la­ra, mey­da­na çı­kıp “gı­k” de­me­yen, su­san bir ada­mın; çı­kar um­du­ğu ökü­zü ölün­ce et­ti­ği laf­la­rı he­men­ce­cik “doğ­ru­” bel­le­di­ler. Ah! Par­don! Şan­taj mon­taj ola­bi­lir­miş. Her şe­yi at­la­dık, ama bu­nu at­la­ma­ya­lım.

Kim­se ku­su­ra bak­ma­sın. Lâ­fa ba­kı­lır lâf mı di­ye, söy­le­ye­ne ba­kı­lır adam mı di­ye.

Doğ­ru bil­di­ği­ni-işi­mi­ze gel­sin ya da gel­me­sin-söy­le­mek­ten kork­ma­yan bir ka­dı­nın, dan­dik bir ka­set uğ­ru­na kim­se­nin kö­le­si ola­bi­le­ce­ği­ne inan­mı­yo­rum. Şa­hit ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti­ği re­zil­lik­le­re olay ye­rin­de gık de­me­miş La­tif Er­do­ğan, şim­di eli­ne bu­la­dı­ğı o ça­mu­ru al­sın; ken­di iki yü­zün­den her han­gi bi­ri­ne çal­sın.

La­tif Er­do­ğan gi­bi bir “dos­tu­m” ola­ca­ğı­na, Me­ral Ak­şe­ner gi­bi on “düş­ma­nı­m” ol­sun.

Bi­zim ki­ta­bı­mız­da gö­zü­müz­le gör­me­dik­le­ri­miz­le meş­gul ol­mak yok. Gö­zü­müz­le gör­me­dik­le­ri­mi­zi gö­zü­mü­ze sok­ma­ya ça­lı­şan­la­ra pa­ye ve­rip, adam ye­ri­ne koy­mak da yok. Göz­le gö­rü­len hak­sız­lık­lar­dan, in­saf­sız­lık­lar­dan ise he­pi­miz so­rum­lu­yuz.

Ha­li­miz iç­ler acı­sı.

Bu­gün Me­ral Ak­şe­ne­r’­e ya­pı­lan, ya­rın her­ke­se ya­pı­la­bi­le­cek bir ter­bi­ye­siz­lik­ten son­ra böy­le ah­lâk yok­su­nu adam­la­rın fü­tur­suz söz­le­ri cid­di­ye alın­ma­ya de­vam edi­le­cek mi?

Ya da esas so­ru şu: Eğ­ri ağa­cın göl­ge­sin­de doğ­ru ara­mak han­gi ki­tap­ta ya­zı­yor?

DİĞER MAKALELER İÇİN
İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.