Yandex Metrika

Dündar: Başbakan Gerçeklik Duygusunu Yitirdi...

Uğur Dündar Sözcü Gazetesi'ndeki köşesinde sert tavrını son günlerde daha da artıran Başbakan Erdoğan'ı analiz etti.

 Dündar: Başbakan Gerçeklik Duygusunu Yitirdi...
13 Haziran 2013 Perşembe 11:47

 Baş­ba­kan Er­do­ğan, ger­çek­lik duy­gu­su­nu yi­tir­di.
Ger­çe­ği gö­re­mi­yor!
Ge­zi Par­kı ey­lem­ci­le­ri­nin ver­di­ği çok net me­sa­jı, gün­ler­dir oku­ya­mı­yor.
Hâ­lâ fa­iz lo­bi­sin­den, dış güç­ler­den, komp­lo te­ori­le­rin­den ve yol ke­nar­la­rı­na dik­ti­ği ağaç­lar­dan bah­se­di­yor!
“Gök­ku­şa­ğı Ço­cuk­la­rı­”nı din­le­mek, ta­lep­le­ri­ni öğ­ren­mek ve öze­leş­ti­ri yap­mak ye­ri­ne, ey­le­min ne­re­sin­de ol­du­ğu bi­lin­me­yen “po­pü­le­r” ki­şi­ler­le gö­rüş­me­yi ter­cih edi­yor.
Böy­le­ce 25 Meh­met­çi­ğin şe­hit ol­du­ğu pat­la­ma son­ra­sın­da ken­di­si­ni zi­ya­ret eden Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Öze­l’­e em­ri­va­ki ya­pa­rak “ta­nı­tım po­tan­si­ye­li yük­sek po­pü­ler ki­şi ol­du­ğu için ki­lim, su­cuk ve lo­kum he­di­ye et­tim!” di­yen Af­yon Va­li­si İr­fan Bal­kan­lı­oğ­lu­’n­dan bir far­kı kal­ma­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor!..
Tak­si­m’­de­ki Tür­ki­ye­’nin ye­ni, AK­P’­nin ise “es­ki­yen bir par­ti­” ol­du­ğu­nu an­la­ya­mı­yor.
AK­P’­nin “s­ta­tü­koy­la sa­va­şan par­ti­” id­di­ası­nın, “s­ta­tü­ko­ya sı­ğı­nan par­ti­” ima­jıy­la çok­tan yer de­ğiş­tir­di­ği­ni teş­his ede­mi­yor.
Oy­sa ar­tık “AKP usu­lü de­mok­ra­si­” de­ni­lin­ce ak­la, bas­kı, da­yat­ma, bi­ber ga­zı ve taz­yik­li su ge­li­yor.
Bi­rer mi­zah şa­he­se­ri olan Ge­zi Par­kı pan­kart­la­rı, Baş­ba­ka­n‘­a her şe­yi an­la­tı­yor.
* * *
Çok de­ğil, 15 gün ön­ce bi­ri çı­kıp “Ya­kın­da BDP’­li, Ata­türk­çü ve Boz­kurt işa­re­ti ya­pan 3 ki­şi bir ara­ya ge­le­cek!” de­miş ol­sa her­kes gü­ler­di.
Ama ol­du!..
Ha­yat­la­rı bo­yun­ca bı­ra­kın yan ya­na gel­me­yi, ay­nı fo­toğ­raf ka­re­si­ne bi­le gir­me­ye­cek in­san­lar, Ge­zi Par­kı­’nın “fark­lı­lık­la­ra say­gı, öz­gür­lük ve de­mok­ra­si­” plat­for­mun­da bu­luş­tu…
Elin­de Ata­türk pos­ter­li Türk Bay­ra­ğı ta­şı­yan “Mus­ta­fa Ke­ma­l’­in as­ke­ri­” ile BDP fla­ma­lı ey­lem­ci, bi­ber ga­zı ve taz­yik­li su­dan ka­çar­ken el ele tu­tuş­tu.
Az öte­le­rin­de­ki boz­kurt işa­re­ti ya­pan bir baş­ka­sı ise, bu kar­deş­lik gö­rün­tü­sün­den mut­lu ol­muş­tu!
* * *
Baş­ba­kan top­lu­mu ger­mek­ten, din üze­rin­den ay­rış­tı­rıp kış­kırt­mak­tan bir an ön­ce vaz­geç­me­li ve “Gök­ku­şa­ğı Ço­cuk­la­rı­”y­la em­pa­ti yap­ma­lı.
Ge­zi Par­kı­’n­da dün­ya­nın ilk genç­lik dev­ri­mi­nin ger­çek­leş­ti­ği­ni, ken­di­si­nin ve par­ti­si­nin “de­mo­de­” kal­dı­ğı­nı an­la­ma­lı.
Ye­ni Tür­ki­ye­’ye fark­lı bir göz­le bak­ma­ya ça­lış­ma­lı.
Da­nış­man­la­rı­nın dol­du­ruş­la­rı­na ve ya­la­ka­la­ra ku­lak­la­rı­nı tı­ka­yıp ka­fa­yı, 12 ya­şın­da­ki ço­cu­ğun elin­de­ki “Tu­va­le­te gi­de­bi­lir mi­yim Tay­yip Am­ca?” ya­zı­lı pan­kar­ta tak­ma­lı!
Ço­cuk­la­rın eleş­ti­ri­le­rin­de ön­yar­gı­sız, saf ve ter­te­miz ol­duk­la­rı­nı unut­ma­ma­lı!
Bi­ri­le­ri de Baş­ba­ka­n’­a, “Gök­ku­şa­ğı Ço­cuk­la­rı­”nın ruh­la­rın­da kor­ku­ya, bas­kı­ya, ya­la­na, if­ti­ra­ya, ki­bir ve da­yat­ma­ya hiç yer ol­ma­dı­ğı­nı ha­tır­lat­ma­lı…


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.