Yandex Metrika

Dündar: Erdoğan ayran milliyetçisi

Uğur Dündar'dan Başbakana ilginç benzetme;Ayran milliyetçisi

Dündar: Erdoğan ayran milliyetçisi
02 Mayıs 2013 Perşembe 12:58

 Ar­tık oyu­nu açık oy­nu­yor.

Giz­le­me­ye, sak­la­ma­ya hiç ge­rek gör­mü­yor!
Ata­tür­k’­ü ve Cum­hu­ri­ye­ti sev­me­di­ği­ni, Cum­hu­ri­yet dö­ne­mi­ni “yok say­dı­ğı­nı­”, her fır­sat­ta di­le ge­ti­ri­yor!
Bun­la­rı söy­ler­ken yü­zü­ne otu­ran ger­gin ifa­de, elin­den gel­se Cum­hu­ri­yet dö­ne­mi­ni ta­rih­ten sil­di­re­ce­ği­ni dü­şün­dü­rü­yor!
Ko­nuş­ma­la­rın­da Cum­hu­ri­yet dö­ne­mi­ni ye­rin di­bi­ne so­ku­yor, Os­man­lı­’yı ise gök­le­re çı­ka­rı­yor.
Baş­ba­ka­nın söz­le­ri “Cum­hu­ri­ye­t’­i bir an ön­ce so­na er­di­rip, ye­ni­den Os­man­lı­’yı baş­la­ta­bil­me­nin ha­ya­liy­le ya­nıp tu­tuş­tu­ğu­” iz­le­ni­mi­ni ve­ri­yor!
Ör­ne­ğin baş­kan­lık sis­te­mi­ni sa­vu­nur­ken “Bu bi­ze ya­ban­cı bir an­la­yış de­ğil. Ec­da­dı­mı­za bak­tı­ğı­mız­da, bu­nu Os­man­lı­’nın ya­şa­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz!” di­yor.
Böy­le­ce Os­man­lı ve pa­di­şah­lık öz­le­mi­ni bir kez da­ha dı­şa vu­ru­yor!
Söz­le­ri­ni eleş­ti­ren­le­ri düş­man gi­bi gö­rü­yor.
Ken­di­si gi­bi dü­şün­me­yen­le­re ha­ka­ret­ler yağ­dı­rı­yor, teh­dit­ler sa­vu­ru­yor.

* * *

Ha­tır­la­ya­lım:
AKP İs­tan­bul İl Baş­ka­nı Aziz Ba­buş­cu ge­çen­ler­de ne de­miş­ti?
“Ö­nü­müz­de­ki 10 yıl çok fark­lı ola­cak. Çün­kü bu 10 yıl­da ih­ya ve in­şa dö­ne­mi baş­la­ya­cak! Ge­ri­de ka­lan 10 yıl­da pay­da­şı­mız olan li­be­ral­ler bi­le ‘ih­ya ve in­şa­’ dö­ne­min­de kar­şı sa­fı­mız­da yer ala­cak!”
Aziz Ba­buş­cu “İh­ya­” ve “in­şa­” söz­cük­le­riy­le ne­yi kast et­miş­ti?
Ta­raf­sız uz­man­lar he­men yo­rum­la­dı­lar:
“Ye­ni­den Os­man­lı­”yı!..
Pe­ki han­gi ta­ri­hi işa­ret et­miş­ti?
2023’ü, ya­ni Cum­hu­ri­ye­tin 100. yı­lı­nı…
De­ği­şi­min ta­ri­hi­ni bi­le ver­miş­ti!

* * *

Ge­rek Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın, ge­rek­se gö­rüş­le­rin­de­ki ben­zer­lik­ler ne­de­niy­le “Kü­çük En­ver Pa­şa­” ola­rak anı­lan Ha­ri­ci­ye Na­zı­rı, par­don Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nun ko­nuş­ma­la­rı­na dik­kat­le ba­kın, hep­sin­de bir Os­man­lı öz­le­mi yat­tı­ğı­nı gö­re­cek­si­niz.
Bu öy­le­si­ne bü­yük bir öz­lem ki, PKK ile va­rı­lan mu­ta­ba­ka­ta bi­le dam­ga­sı­nı vu­ru­yor!
Tür­ki­ye­’nin Gü­ney­do­ğu­su, Irak ve Su­ri­ye­’-nin ku­ze­yi­ni kap­sa­ya­cak kon­fe­de­ra­tif ya­pı, “Ye­ni­den Os­man­lı­” ba­kış açı­sıy­la in­şa edi­li­yor!
Eya­let sis­te­mi­ne bu ne­den­le ye­şil ışık ya­kı­lı­yor!
Ba­ğım­sız dış po­li­ti­ka yo­rum­cu­la­rı­na gö­re Da­vu­toğ­lu “Ha­ri­ta­lar de­ği­şe­cek ve Or­ta­do­ğu­’yu biz in­şa ede­ce­ğiz!” der­ken “Ye­ni­den Os­man­lı­”yı işa­ret edi­yor.

* * *

Baş­ba­kan Cum­hu­ri­ye­t’­e kar­şı gö­zü­nü öy­le­si­ne ka­rart­mış,
Ay­ra­nı­nı öy­le­si­ne ka­bart­mış ki, “Cum­hu­ri­ye­tin ilk yıl­la­rın­da söy­le­ne­nin ak­si­ne, bi­zim mil­li iç­ki­miz bi­ra de­ğil, ay­ran­dır!” di­yor.
Bi­ra­nın “al­kol­lü iç­ki­”, ay­ra­nın ise “i­çe­ce­k” ol­du­ğu­nu bi­le gö­re­mi­yor!
Her tür­lü mil­li­yet­çi­li­ği ayak­la­rı­nın al­tı­na al­dı­ğı­nı unu­tu­yor.
“Ay­ran mil­li­yet­çi­li­ği­” ya­pı­yor!..

UĞUR DÜNDAR

SÖZCÜİlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.