Yandex Metrika

Gözlüğünü çıkar da şu rezalete bir bak!

Bakan ve Tayyip’in başdanışmanının akrabalarının akıl almaz icraatını usta gazeteci Uğur Dündar Sözcü okuyucuları için yazdı.

Gözlüğünü çıkar da şu rezalete bir bak!
01 Aralık 2013 Pazar 11:50

 İktidar gücünü arkalarına aldılar. ‘Bakanlık için iş yaptırma’ vaadiyle çok sayıda müteahhitten milyonlarca lira topladılar. Bu olay Aziz Nesin hikayelerinde bile yok.

Enişteli kayınpederli skandal belgeler ortaya çıktı

Başbakan’ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın eniştesi ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın kayınpederinin, 150’yi aşkın müteahhidi dolandırdığı iddia edildi.

Sev­gi­li okur­la­rım,
Ön­ce­ki gün ba­na ge­len elek­tro­nik ile­ti­ler­den bi­rin­de­ki do­lan­dı­rı­cı­lık id­di­ala­rı­nı okur­ken, bir an için ak­lı­ma “Ra­ki­” la­ka­bıy­la ün­le­nen Gü­ney Zo­bu gel­di. An­cak da­ha son­ra onun çok­tan emek­li ol­du­ğu­nu ha­tır­la­dım. İd­di­ala­rı oku­duk­ça Gü­ney Zo­bu­’nun bu olay­da adı ge­çen­le­rin ya­nın­da ade­ta Ro­bin Ho­od gi­bi kal­dı­ğı­na ka­rar ver­dim!
So­nuç­ta böy­le bir ola­ya Aziz Ne­sin hi­ka­ye­le­rin­de bi­le rast­la­na­ma­ya­ca­ğı­na inan­dım.

4 bin adet is­tas­yon

Do­lan­dı­rı­cı­lık id­di­ala­rı­nın baş­lan­gıç ta­ri­hi 2011… Su­at Kı­lı­ç’­ın ka­yın­pe­de­ri ve bir dö­nem Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın da da­nış­man­lı­ğı­nı ya­pan Ali Yük­sel ile ha­len Er­do­ğa­n’­ın si­ya­si baş­da­nış­ma­nı olan AKP Mil­let­ve­ki­li Yal­çın Ak­do­ğa­n’­ın eniş­te­si (ab­la­sı­nın eşi) Ok­tay Fer­şat, Fer­şat Gro­up adı al­tın­da bir ya­pı­lan­ma ile ül­ke ça­pın­da 4 bin adet 112 Acil Ser­vis is­tas­yo­nu ku­ra­cak­la­rı­nı ilan edi­yor­lar. (Ok­tay Fer­şa­t’­ın asıl adı­nın Mu­ham­met Za­hid Fer­şa­te­fen­di­oğ­lu ol­du­ğu, an­cak hak­kın­da açı­lan ni­te­lik­li do­lan­dı­rı­cı­lık da­va­la­rı ne­de­niy­le Ok­tay Fer­şat adı­nı kul­lan­dı­ğı öne sü­rü­lü­yor.)

200 bin liralık te­mi­nat

Gö­rüş­tük­le­ri mü­te­ah­hit­le­re, -son­ra­dan sah­te ol­du­ğu iddia edilen- Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’y­la yap­tık­la­rı pro­to­ko­lü gös­te­ri­yor­lar. Ül­ke ça­pın­da gö­rev­len­dir­dik­le­ri ara­cı­lar­la her il­de kaç adet acil ser­vis in­şa ede­cek­le­ri­ni, ör­ne­ğin Ha­ta­y’­a 100 adet ya­pa­cak­la­rı­nı söy­lü­yor­lar. Böy­le­ce mü­te­ah­hit­ler­le söz­leş­me­ler im­za­lan­ma­ya baş­la­nı­yor. Ta­bi­i, ara­cı­la­ra ko­mis­yon­la­rı öden­mek ko­şu­luy­la. Di­ye­lim ki bir ta­şe­ron, 10 bi­na­nın ya­pı­mı­nı üst­len­di. Ara­cı­la­ra en az 200 bin TL öde­me­si ge­re­ki­yor. Söz­leş­me im­za­la­nır­ken (bina başına 20 bin lira olarak) 200’er bin li­ra te­mi­nat alı­nı­yor.

Ak­do­ğan ve Kı­lıç adı…

İm­za­la­nan söz­leş­me­le­re gö­re 160 met­re­ka­re­lik acil ser­vis bi­na­la­rı­nın ma­li­yet­le­ri­nin 120 bin li­ra ar­tı KDV ol­ma­sı ge­re­ki­yor. İn­şa­at baş­la­dık­tan son­ra, iler­le­me­ye gö­re 200 bin li­ra­lık te­mi­na­tın 2 bin li­ra­lık tak­sit­ler ha­lin­de ge­ri öde­ne­ce­ği ta­ah­hüt edi­li­yor. Mü­te­ah­hit­le­re de öde­me­yi işin spon­sor­lu­ğu­nu üst­le­nen ha­yır­se­ver­le­rin ya­pa­ca­ğı be­lir­ti­li­yor. An­cak ve­ri­len söz­ler tu­tul­mu­yor. To­pu to­pu 2 bin li­ra­lık bir öde­me­de ka­lı­nı­yor. İşin her aşa­ma­sın­da Yal­çın Ak­do­ğan ve Su­at Kı­lı­ç’­ın ad­la­rı kul­la­nı­lı­yor.

Be­da­va ara­zi tah­si­si

Bi­na­la­ra, ar­sa­la­rı AK­P’­li be­le­di­ye­ler be­da­va tah­sis edi­yor. Bu ara­da baş­lan­gıç­ta (2012 yılı) bir iki gös­ter­me­lik açı­lış ya­pı­lı­yor. Ör­ne­ğin An­tal­ya­’da­ki açı­lı­şa Va­li ge­li­yor. İs­tas­yo­nu Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı per­so­ne­li dev­ra­lı­yor. Mü­te­ah­hit­ler işi bi­tir­dik­le­rin­de Fer­şat Gro­up öde­me yap­ma­mak ama­cıy­la su­dan ba­ha­ne­ler­le tes­lim al­ma­yı ve öde­me­le­ri ge­cik­ti­ri­yor. Mü­te­ah­hit­ler de sı­kış­tık­ça sı­kı­şı­yor. Hat­ta ara­la­rın­da if­las eden­ler, yol pa­ra­sı­na bi­le muh­taç du­ru­ma dü­şen­ler olu­yor.

Ba­kan­lık: Pro­to­kol sah­te

Ko­nu med­ya­ya yan­sı­mı­yor, çün­kü mü­te­ah­hit­ler bel­ki pa­ra­la­rı­mı­zı kur­ta­rı­rız ümi­diy­le ken­di ara­la­rın­da ör­güt­le­ne­rek Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’na gi­di­yor­lar. Ye­ni Ba­kan Meh­met Mü­ez­zi­noğ­lu bu ku­ru­luş­la pro­to­kol­le­ri ol­ma­dı­ğı­nı ve 81 ilin va­li­si­ne gön­der­dik­le­ri ya­zıy­la bi­na­la­rın tes­lim alın­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni bil­dir­dik­le­ri­ni söy­lü­yor. Şi­ka­yet­çi­le­re de ken­di­le­ri­ni do­lan­dı­ran­lar hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­ma­la­rı­nı öne­ri­yor. Ken­di­le­ri­ne gös­te­ri­len ve Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı Ni­hat To­sun ile Ali Coş­ku­n’­un im­za­la­rı­nın, pro­to­ko­lün sah­te ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor.

Mü­te­ah­hit­ler­den suç du­yu­ru­su

Müş­te­ki­ler Yal­çın Ak­do­ğa­n’­a ula­şa­mı­yor, ama ha­ber gön­de­ri­yor­lar. De­di­ko­du­lar ay­yu­ka çı­kın­ca da Ak­do­ğan, eniş­te­si hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nu­yor. Son ana ka­dar pa­ra­la­rı­nı ala­bil­mek için çal­ma­dık ka­pı bı­rak­ma­yan 150 ci­va­rın­da mü­te­ah­hit de suç du­yu­ru­su­na ha­zır­la­nı­yor.

sözcüİlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.