Yandex Metrika

Ne beleşçi bakanmış!

Uğur Dündar taraf Gazetesinde Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayanlarla ilgili çok çarpıcı iddiaları köşesine taşıdı.

Ne beleşçi bakanmış!
19 Şubat 2014 Çarşamba 15:52

 Es­ki Eko­no­mi Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan, ken­di­si için ha­zır­la­nan fez­le­ke­de, top­lam 52 mil­yon do­lar rüş­vet al­mak­la suç­la­nı­yor. Fez­le­ke­yi dü­zen­le­yen sav­cı­nın id­di­ası­na gö­re, Çağ­la­yan bu pa­ra­yı 28 ay­rı öde­mey­le al­mış! Rüş­ve­ti ve­ren ki­şi ise 87 mil­yar Eu­ro tu­ta­rın­da ka­ra pa­ra ak­la­dı­ğı, al­tın ka­çak­çı­lı­ğı yap­tı­ğı öne sü­rü­len Rı­za Sar­raf. Za­fer Çağ­la­ya­n’­ın oğ­lu Ka­an da, 17 Ara­lı­k’­ta­ki bü­yük yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nun­da Rı­za Sar­ra­f’­la bir­lik­te tu­tuk­la­nan­lar ara­sın­da yer alı­yor.

* * *

Za­fer Çağ­la­ya­n’­ın, Rı­za Sar­ra­f’­ın uça­ğıy­la um­re­ye git­ti­ği ve Aze­ri kö­ken­li genç işa­da­mı­nın ken­di­si­ne 700 bin li­ra de­ğe­rin­de bir sa­at he­di­ye et­ti­ği, in­ter­ne­te yan­sı­yan ka­yıt­lar­dan ve fez­le­ke­de­ki not­lar­dan bi­li­ni­yor.

* * *

Söz­cü okur­la­rı ise es­ki ba­ka­nın, baş­ta An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ol­mak üze­re ka­mu­dan bü­yük in­şa­at iha­le­le­ri alan Na­ta Hol­din­g’­in sa­hi­bi Na­mık Ta­nı­k’­ın özel uça­ğıy­la gel­di­ği Bod­ru­m’­da, bir haf­ta sü­rey­le yat key­fi yap­tı­ğı­nı, bu kö­şe­de yer alan özel ha­ber­le öğ­ren­di.
Za­fer Çağ­la­yan, Na­mık Ta­nı­k’­ın ya­tın­da­ki be­leş ta­til key­fi­nin ar­dın­dan yi­ne Na­ta Hol­din­g’­in uça­ğıy­la An­ka­ra­’ya dön­müş­tü!

* * *

Bil­mem dik­ka­ti­ni­zi çek­ti mi?
9 Ocak 2014 ta­rih­li ba­zı ga­ze­te­ler­de, es­ki si­ya­set­çi­ler­den Meh­met Ağar ile yi­ne Aze­ri kö­ken­li işa­da­mı Mü­ba­riz Man­si­mo­v’­un (Gur­ba­noğ­lu) ce­za­evin­de­ki ba­kan ço­cuk­la­rı­nı zi­ya­ret et­tik­le­ri­ni du­yu­ran bir ha­ber yer al­dı.
Meh­met Ağa­r’­ı he­pi­miz ta­nı­yo­ruz.
Si­ya­set yap­tı­ğı yıl­lar­da ve­ya bü­rok­ra­si­de­ki gö­rev­le­ri sı­ra­sın­da ta­nı­dı­ğı ar­ka­daş­la­rı­nın oğul­la­rı­nı zi­ya­ret et­me­sin­de ya­dır­ga­na­cak bir du­rum yok.
Man­si­mo­v’­a ge­lin­ce…
Mü­ba­riz Man­si­mov, yüz­ler­ce ge­mi­den olu­şan dev bir pet­rol ta­şı­ma­cı­lı­ğı fi­lo­su­nun sa­hi­bi.
Ay­rı­ca ül­ke­miz­de tu­rizm­den sağ­lık sek­tö­rü­ne, ma­ri­na­cı­lık­tan in­şa­at iş­le­ri­ne ka­dar çok
fark­lı alan­lar­da ya­tı­rım­la­rıy­la dik­kat çe­ken ve dün­ya­nın en zen­gin­le­ri ara­sın­da yer alan bir işa­da­mı.
Man­si­mo­v’­un bu özel­lik­le­ri ne­de­niy­le, ya­kın za­ma­na ka­dar eko­no­mi­nin dü­me­nin­de­ki Za­fer Çağ­la­ya­n’­ı ta­nı­ma­sı­nı, hat­ta oğ­lu­nu ce­za­evin­de zi­ya­ret et­me­si­ni de pek ya­dır­ga­ma­mak ge­re­ki­yor.
Am­ma­aa­a…
Bu ta­nı­şık­lı­ğın ye­ni öğ­ren­di­ği­miz öy­le bir bo­yu­tu var ki, onu do­ğal ka­bul edip, üze­rin­de dur­ma­mak müm­kün de­ğil!
O da şu:
17 Ara­lık ope­ras­yo­nun­dan kı­sa bir sü­re ön­ce, o sı­ra­da ba­kan olan Za­fer Çağ­la­yan, Man­si­mo­v’­un özel uça­ğı­na at­lı­yor ve Ame­ri­ka­’ya uçu­yor.
Ame­ri­ka se­ya­ha­ti­nin ne­de­ni ko­nu­sun­da ri­va­yet muh­te­lif.
Bu özel se­ya­ha­tin ga­ze­te­ci­lik açı­sın­dan önem­li olan ta­ra­fı ise ni­çin Man­si­mo­v’­un uça­ğıy­la ya­pıl­dı­ğı… Ay­rı­ca bu­nun kar­şı­lı­ğın­da bir üc­ret öde­nip öden­me­di­ği…
Ya­zı için bil­gi­sa­ya­rın ba­şı­na geç­me­den ön­ce, so­rum­lu ga­ze­te­ci­lik an­la­yı­şım ge­re­ği hem Za­fer Çağ­la­ya­n’­ın Mec­li­s’te­ki sek­re­te­ri­ni ve da­nış­ma­nı Er­dinç Be­y’­i, hem de Mü­ba­riz Man­si­mo­v’­un Pal­ma­li Hol­din­g’­de­ki asis­ta­nı F. Gu­ili­ye­va­’yı ara­yıp, bu so­ru­la­rı yö­nelt­tim.
Ama tıp­kı “Es­ki Ba­kan Za­fer Çağ­la­ya­n’­ın Spon­sor­lu Yat Key­fi­” ha­be­rin­de ol­du­ğu gi­bi Çağ­la­ya­n’­dan bir ce­vap ala­ma­dım!
Ga­ze­te­mi­zin bas­kı­ya gir­di­ği saa­te ka­dar, Man­si­mo­v’­un Pal­ma­li Hol­din­g’­in­den de bir ses se­da çık­ma­dı.
Ben de eve git­mek üze­re ga­ze­tem­den ay­rı­lır­ken, “Ne be­leş­çi ba­kan­mış şu Za­fer Çağ­la­yan!” di­ye dü­şün­mek­ten ken­di­mi ala­ma­dım!
Siz­ce de öy­le de­ğil mi?İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.