Alexa

Ne beleşçi bakanmış!

Uğur Dündar taraf Gazetesinde Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayanlarla ilgili çok çarpıcı iddiaları köşesine taşıdı.

Ne beleşçi bakanmış!
banner327

 Es­ki Eko­no­mi Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan, ken­di­si için ha­zır­la­nan fez­le­ke­de, top­lam 52 mil­yon do­lar rüş­vet al­mak­la suç­la­nı­yor. Fez­le­ke­yi dü­zen­le­yen sav­cı­nın id­di­ası­na gö­re, Çağ­la­yan bu pa­ra­yı 28 ay­rı öde­mey­le al­mış! Rüş­ve­ti ve­ren ki­şi ise 87 mil­yar Eu­ro tu­ta­rın­da ka­ra pa­ra ak­la­dı­ğı, al­tın ka­çak­çı­lı­ğı yap­tı­ğı öne sü­rü­len Rı­za Sar­raf. Za­fer Çağ­la­ya­n’­ın oğ­lu Ka­an da, 17 Ara­lı­k’­ta­ki bü­yük yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nun­da Rı­za Sar­ra­f’­la bir­lik­te tu­tuk­la­nan­lar ara­sın­da yer alı­yor.

* * *

Za­fer Çağ­la­ya­n’­ın, Rı­za Sar­ra­f’­ın uça­ğıy­la um­re­ye git­ti­ği ve Aze­ri kö­ken­li genç işa­da­mı­nın ken­di­si­ne 700 bin li­ra de­ğe­rin­de bir sa­at he­di­ye et­ti­ği, in­ter­ne­te yan­sı­yan ka­yıt­lar­dan ve fez­le­ke­de­ki not­lar­dan bi­li­ni­yor.

* * *

Söz­cü okur­la­rı ise es­ki ba­ka­nın, baş­ta An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ol­mak üze­re ka­mu­dan bü­yük in­şa­at iha­le­le­ri alan Na­ta Hol­din­g’­in sa­hi­bi Na­mık Ta­nı­k’­ın özel uça­ğıy­la gel­di­ği Bod­ru­m’­da, bir haf­ta sü­rey­le yat key­fi yap­tı­ğı­nı, bu kö­şe­de yer alan özel ha­ber­le öğ­ren­di.
Za­fer Çağ­la­yan, Na­mık Ta­nı­k’­ın ya­tın­da­ki be­leş ta­til key­fi­nin ar­dın­dan yi­ne Na­ta Hol­din­g’­in uça­ğıy­la An­ka­ra­’ya dön­müş­tü!

* * *

Bil­mem dik­ka­ti­ni­zi çek­ti mi?
9 Ocak 2014 ta­rih­li ba­zı ga­ze­te­ler­de, es­ki si­ya­set­çi­ler­den Meh­met Ağar ile yi­ne Aze­ri kö­ken­li işa­da­mı Mü­ba­riz Man­si­mo­v’­un (Gur­ba­noğ­lu) ce­za­evin­de­ki ba­kan ço­cuk­la­rı­nı zi­ya­ret et­tik­le­ri­ni du­yu­ran bir ha­ber yer al­dı.
Meh­met Ağa­r’­ı he­pi­miz ta­nı­yo­ruz.
Si­ya­set yap­tı­ğı yıl­lar­da ve­ya bü­rok­ra­si­de­ki gö­rev­le­ri sı­ra­sın­da ta­nı­dı­ğı ar­ka­daş­la­rı­nın oğul­la­rı­nı zi­ya­ret et­me­sin­de ya­dır­ga­na­cak bir du­rum yok.
Man­si­mo­v’­a ge­lin­ce…
Mü­ba­riz Man­si­mov, yüz­ler­ce ge­mi­den olu­şan dev bir pet­rol ta­şı­ma­cı­lı­ğı fi­lo­su­nun sa­hi­bi.
Ay­rı­ca ül­ke­miz­de tu­rizm­den sağ­lık sek­tö­rü­ne, ma­ri­na­cı­lık­tan in­şa­at iş­le­ri­ne ka­dar çok
fark­lı alan­lar­da ya­tı­rım­la­rıy­la dik­kat çe­ken ve dün­ya­nın en zen­gin­le­ri ara­sın­da yer alan bir işa­da­mı.
Man­si­mo­v’­un bu özel­lik­le­ri ne­de­niy­le, ya­kın za­ma­na ka­dar eko­no­mi­nin dü­me­nin­de­ki Za­fer Çağ­la­ya­n’­ı ta­nı­ma­sı­nı, hat­ta oğ­lu­nu ce­za­evin­de zi­ya­ret et­me­si­ni de pek ya­dır­ga­ma­mak ge­re­ki­yor.

Am­ma­aa­a…
Bu ta­nı­şık­lı­ğın ye­ni öğ­ren­di­ği­miz öy­le bir bo­yu­tu var ki, onu do­ğal ka­bul edip, üze­rin­de dur­ma­mak müm­kün de­ğil!
O da şu:
17 Ara­lık ope­ras­yo­nun­dan kı­sa bir sü­re ön­ce, o sı­ra­da ba­kan olan Za­fer Çağ­la­yan, Man­si­mo­v’­un özel uça­ğı­na at­lı­yor ve Ame­ri­ka­’ya uçu­yor.
Ame­ri­ka se­ya­ha­ti­nin ne­de­ni ko­nu­sun­da ri­va­yet muh­te­lif.
Bu özel se­ya­ha­tin ga­ze­te­ci­lik açı­sın­dan önem­li olan ta­ra­fı ise ni­çin Man­si­mo­v’­un uça­ğıy­la ya­pıl­dı­ğı… Ay­rı­ca bu­nun kar­şı­lı­ğın­da bir üc­ret öde­nip öden­me­di­ği…
Ya­zı için bil­gi­sa­ya­rın ba­şı­na geç­me­den ön­ce, so­rum­lu ga­ze­te­ci­lik an­la­yı­şım ge­re­ği hem Za­fer Çağ­la­ya­n’­ın Mec­li­s’te­ki sek­re­te­ri­ni ve da­nış­ma­nı Er­dinç Be­y’­i, hem de Mü­ba­riz Man­si­mo­v’­un Pal­ma­li Hol­din­g’­de­ki asis­ta­nı F. Gu­ili­ye­va­’yı ara­yıp, bu so­ru­la­rı yö­nelt­tim.
Ama tıp­kı “Es­ki Ba­kan Za­fer Çağ­la­ya­n’­ın Spon­sor­lu Yat Key­fi­” ha­be­rin­de ol­du­ğu gi­bi Çağ­la­ya­n’­dan bir ce­vap ala­ma­dım!
Ga­ze­te­mi­zin bas­kı­ya gir­di­ği saa­te ka­dar, Man­si­mo­v’­un Pal­ma­li Hol­din­g’­in­den de bir ses se­da çık­ma­dı.
Ben de eve git­mek üze­re ga­ze­tem­den ay­rı­lır­ken, “Ne be­leş­çi ba­kan­mış şu Za­fer Çağ­la­yan!” di­ye dü­şün­mek­ten ken­di­mi ala­ma­dım!
Siz­ce de öy­le de­ğil mi?

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2014, 16:03
YORUM EKLE