Yandex Metrika

Başbakan'ın Sarayları...

Ankara ve İstanbul'da Başbakan Erdoğan için yeni çalışma ve konaklama alanları oluşturuluyor.

Başbakan'ın Sarayları...
25 Kasım 2013 Pazartesi 14:52

Atatürk Orman Çiftliği’ndeki bin odalı Başbakanlık binasının kaba inşaatı bitti Boğaz manzaralı Vahdettin Köşkü ise gizlice yıkılıp, Erdoğan için yenilendi...


Sözcü'nün haberine göre An­ka­ra­’da Ata­türk Or­man Çift­li­ği (AOÇ) ara­zi­si için­de Or­man Ge­nel Mü­dür­lü­ğü bi­na­sı yı­kıl­dı. 150 dö­nüm­lük araziye 2 yıl ön­ce Baş­ba­kan­lık ye­ni bi­na­sı ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı. 3 ay­rı blok­tan olu­şan ve ka­ba ina­atı bit­mek üze­re olan bi­na için bin­ler­ce ağaç kat­le­dil­di. Baş­ba­kan, yar­dım­cı­la­rı, da­nış­man­la­rı ve tüm ida­ri bi­rim­ çalışanları bin oda­lık dev­a­sa bi­na­da ça­lı­şa­cak. Baş­lan­gıç­ta bi­na için 300 mil­yon li­ra­lık bir büt­çe ön­gö­rü­lü­yor­du. Har­ca­ma­lar 650 mil­yon li­ra­yı bul­du. 2014’e ye­tiş­ti­ri­le­cek bi­na­nın hiz­me­te gir­di­ğin­de ma­li­ye­tin 1 mil­yar li­ra­ya yak­laş­ma­sı bek­le­ni­yor.

1-547.jpg

Eksi 2. kata acil durum merkezi

Sel­çuk­lu mi­ma­ri­sin­den esin­le­nen bi­na­ya Başbakan özel bir tünelden girecek. Bi­na­da per­so­nel ve zi­ya­ret­çi gi­ri­şi ay­rı ay­rı ola­cak. Kam­pü­sün et­ra­fı du­var­lar­la çev­ri­le­cek. Tüm çev­re özel ka­me­ra­lar­la iz­le­ne­cek. Ba­zı bi­rim­le­re gi­riş, par­mak izi ve göz re­ti­nası oku­tmay­la ger­çek­le­şe­cek. Bi­na­nın ek­si ikin­ci ka­tın­da ola­ğa­nüs­tü du­rum­lar­da kul­la­nıl­mak üze­re Ha­re­kat Mer­ke­zi ku­rul­du. Do­ğal afet ve te­rör gi­bi özel du­rum­lar­da hü­kü­met, burada özel top­lan­tı­lar ya­pa­cak… AO­Ç’­a ya­pıl­an Baş­ba­kan­lık bi­na­sı va­tan­daş­lar­dan tep­ki gör­dü. Baş­kent­li­ler, “A­ta­tür­k’­ün kur­du­ğu çif­tik ve ağaçlar ta­lan edil­di. Es­ki bi­na Baş­ba­ka­n’­a dar mı gel­di­” dedi.

Başbakan trafiğe takılmayacak

Baş­ba­kan, İs­tan­bu­l’­da bu­lun­du­ğu sı­ra­lar­da Dol­ma­bah­çe­’de­ki Baş­ba­kan­lık Ça­lış­ma Ofi­si­’n­de iş­le­ri­ni yü­rü­tü­yor. As­ya Ya­ka­sı­’n­da otu­ran Er­do­ğan, Av­ru­pa Ya­ka­sı­’ na zor ge­çi­yor­du. Baş­ba­ka­n’­ın çek­ti­ği tra­fik çi­le­si­ne he­men ça­re bu­lun­du. Çen­gel­kö­y’­de­ki Bo­ğaz man­za­ra­lı ta­ri­hi Vah­det­tin Köş­kü, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a ça­lış­ma ofi­si ola­cak. Geç­ti­ği­miz ay­lar­da baş­la­yan köş­kü ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı giz­li­ce yü­rü­tü­lü­yor. 50 bin met­re­ka­re or­man ala­nı için­de bu­lu­nan ara­zi­nin mev­cut imar­lı kıs­mı 10 bin met­re­ka­re iken 30 bin met­rekare­ye çık­tı. Ara­zi için­de bu­lu­nan ağaçlar in­şa­at yü­zün­den ta­lan edil­di. Çen­gel­köy Me­zar­lı­ğı­’n­da yer yer çök­me­le­re ne­den olan in­şa­ata 15 met­relik gü­ven­lik du­va­rı örül­dü.

2-302.jpg

Diğer köşkler de yenileniyor

Son Os­man­lı Pa­di­şa­hı Vah­det­ti­n’­in tah­ta geç­me­den ön­ce ya­şa­dı­ğı Vah­det­tin Köş­kü­’nün bu­lun­du­ğu ko­ru için­de Kö­çe­oğ­lu Köş­kü, Ka­dın Efen­di Köş­kü, ağa­lar da­ire­si, bah­çı­van evi, li­mon­luk, ha­vuz, ka­me­ri­ye gi­bi birçok bö­lüm de yer alı­yor. Buraların ise devlet konukevi olacağı öğrenildi. SİT ala­nı olarak ge­çen ara­zi, 1984’te ko­run­ma­sı ge­rek­li ta­şın­maz kül­tür var­lı­ğı ola­rak tes­cil­len­di. 2011’de ise Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı İs­tan­bul 6 Nu­ma­ra­lı Kül­tür Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Böl­ge Ku­ru­lu, ta­ri­hi ya­pı­la­rın yı­kı­lıp as­lı­na uy­gun ola­rak ye­ni­den in­şa edil­me­si­ne ka­rar ver­di.

Soru önergesine yanıt yok

Bu ka­rar Vah­det­tin Köş­kü­’nün yı­kı­la­bil­me­si­nin de önü­nü aç­tı. Ka­ra­rın ar­dın­dan ta­ri­hi köş­kün ara­zi­si­nin et­ra­fı uzun set­ler­le per­de­len­di. Baş­ba­kan için köş­kü ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­dı. Ga­rip olan, ba­sit bir in­şa­at ala­nın­da da­hi bir ta­be­la­da, ruh­sat ta­ri­hi, ya­pı­lan işin be­de­li, han­gi ku­rum ta­ra­fın­dan ve ki­me iha­le edil­di­ği ya­zar. An­cak köş­kün in­şa­atıy­la il­gi­li hiç­bir bil­gi yok. CHP’li vekil Umut Oran, köş­kün kul­la­nı­mıy­la il­gi­li ocak ayında so­ru öner­ge­si vermişti. Baş­ba­kan veya AK­P’­den ya­nıt gel­me­di.

3-199.jpg

Erdoğan’ın sevdiği Selçuklu mimarisi

AOÇ ara­zi­si­ne Sel­çuk­lu mi­ma­ri­siy­le Baş­ba­kan­lık bi­na­sı ya­pı­lı­yor. 2014 ya­zın­da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­ne ye­tiş­ti­ril­me­si bek­le­nen bi­na 3 ay­rı blok­tan olu­şu­yor. Blok­lar ara­sın­da bi­le 100 met­re me­sa­fe var. 150 dö­nüm­lük yer kap­la­yan bin oda­lı bi­na­da 2 bin per­so­ne­lin ça­lış­ma­sı plan­la­nı­yor. Bi­na­nın ek­si ikin­ci ka­tın­da ola­ğa­nüs­tü du­rum­lar­da kul­la­nıl­mak üze­re Ha­re­kat Mer­ke­zi ku­rul­du. Do­ğal afet­te ve te­rör gi­bi olay­lar­da top­lan­tı­lar bu özel mer­kez­de ya­pı­la­cak. Dış cep­he­sin­de tra­ver­ten ta­şı kul­la­nı­lan Baş­ba­kan­lık Bi­na­sı, 1 milyar li­ra­ya mal ola­cak.

4-143.jpg

Köşkün soğan başlı kubbesini de yıktılar

As­ya Ya­ka­sı­’n­da bu­lu­nan Çen­gel­kö­y’­de­ki Vah­det­tin Köş­kü­’ne ait 50 bin met­re­ka­re or­man ala­nı Baş­ba­kan­lık Ofi­si için ta­lan ol­du. Ko­ru­luk için­de­ki fıs­tık ağaç­la­rı bir bir ke­sil­di. Giz­li­ce yü­rü­tü­len köş­k­te­ki re­storasyon ve in­şa­at bit­mek üze­re… So­ğan baş­lı kub­be­siy­le ta­nı­nan ta­ri­hi Vah­det­tin Köş­kü bam­baş­ka bir görüntüye büründü. 150 mil­yon li­ra har­can­dı­ğı id­di­a edi­len in­şa­ata gü­ven­lik açı­sın­dan 15 met­re­ yükseklikte be­ton du­var örül­dü. Ye­rin al­tı­na da 5 kat inil­di­ği öğ­re­nil­di. Va­tan­da­şın tep­ki gös­ter­di­ği ça­lış­ma­lar bit­ti­ğin­de tra­fik tek yön aka­cak.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.