Özel İletişim Vergisi'ne 'mobil' düzenleme

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği yürürlüğe konuldu.

Ekonomi 05.04.2016, 14:32
Özel İletişim Vergisi'ne 'mobil' düzenleme

Teblig ile internet servis sağlayıcılığı hizmetlerinde Özel İletişim Vergisi (ÖİV) uygulanması, abonelere yapılacak iade işlemleri ile mobil elektronik haberleşme işletmecilerine yapılacak iade işlemleri düzenlendi.

1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu 39. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, ikinci fıkrası ile yedinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesini amaçlayan tebliğ, kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetlerinde uygulanacak Özel İletişim Vergisi’ne (ÖİV) ilişkin açıklamaları kapsıyor.

Tebliğe göre; kablolu ve kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti sunan işletmeciler tarafından verilen internet erişim hizmetlerinde yüzde 5 oranında ÖİV uygulanacak. Kullanıcılara internet şebekesi üzerinden sunulan internet erişim hizmeti olarak tanımlanan 'internet servis sağlayıcılığı hizmeti'ni vermek üzere yetkilendirilen işletmecilere verilen internet erişim hizmeti de bu kapsamda olduğundan yüzde 5 oranında ÖİV’ye tabi olacak.

Mobil elektronik haberleşme işletmecilerince faturalı hat abonelerine verilen internet erişim hizmet bedelleri üzerinden yüzde 5 oranında ÖİV hesaplanacak.

Mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından internet erişim hizmetleri ile diğer haberleşme hizmetlerinin birlikte verilmesi halinde her bir hizmet türüne tabi olduğu oranın uygulanabilmesi için hizmetlerin teknik olarak ayrıştırılması ve faturalarda her bir hizmet türünün ayrıca gösterilmesi gerekiyor.

Mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından ön ödemeli hat abonelerine verilen internet erişim hizmetlerinde ÖİV uygulaması ise şöyle düzenleniyor:

“6802 sayılı Kanunun 39. maddesine göre ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar yüzde 25 oranında ÖİV’ye tabidir. Ancak, ön ödemeli hat abonelerine haberleşme hizmetleri ile birlikte internet erişim hizmetleri de verilebilmektedir. Mezkûr maddede 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle yapılan düzenleme ile ön ödemeli hat kullanıcıları tarafından yapılan yüklemelerin farklı oranlara tabi hizmetlerde kullanılması halinde, her hizmetin tabi olduğu oran üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, ön ödemeli hatta yapılan/yapılacak yüklemenin;
- Mobil internet erişim hizmeti ve diğer mobil elektronik haberleşme hizmetleri için birlikte kullanılabilmesi halinde yüzde 25,
- Münhasıran mobil internet erişim hizmeti amacıyla kullanılabilir olması, başka bir ifadeyle konuşma, kısa mesaj vb. diğer hizmetler için kullanılmaya imkân vermemesi ve yükleme sonrasında bu tür hizmetlerde kullanılmak amacıyla dönüştürülemeyecek mahiyette olması halinde ise yüzde5, oranında ÖİV hesaplanır.
Ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan ve satışından yüzde 25 ÖİV ödenmiş olan yüklemelerin diğer haberleşme hizmetlerinin yanı sıra internet erişim hizmeti için de kullanılması halinde internet erişim hizmeti dolayısıyla fazla ödenmiş olan vergi, 7. ve 8. maddelerde belirlenen usul ve esaslara göre, abonelere iade edilmesi koşuluyla ÖİV mükellefi mobil elektronik haberleşme işletmecilerine iade edilecektir.”

ABONELERE YAPILACAK İADE İŞLEMLERİ

Düzenlemeye göre; mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ön ödemeli hatlarına yaptıkları yüklemeleri diğer haberleşme hizmetlerinin yanı sıra internet erişim hizmetinde de kullanan abonelerinden, internet erişim hizmetine isabet eden bedel üzerinden fazla olarak tahsil edilmiş olan ÖİV tutarını birer aylık dönemler itibariyle hesaplayıp, hesaplama yapılan dönemi takip eden ayın sonuna kadar abonelere bildirerek iade edecek.

Aboneler, söz konusu verginin hatlarına yükleme yapılması suretiyle iadesini tercih edebileceği gibi nakden iade edilmesini de tercih edebilir ve işleme ilişkin olarak ilk kez yapacakları tercihin sonraki dönemlerde yapılacak yüklemelerde de geçerli olmasını talep edebilirler. Bu durumda, abonelerin ÖİV iadesi yöntemine ilişkin tercih değişikliği talebi olmadığı sürece abonelere tercihlerinin yeniden sorulmasına gerek bulunmuyor.

Abonelerin hatlarını kapattırmaları veya operatör değiştirmeleri durumunda iade işleminin nakit olarak yapılması esas olacak.

Abonelerin iadeyi nakit olarak almak yerine hatlarına yükleme yapılmasını tercih etmeleri, fazla ödenen vergiyi nakit olarak iade alıp hatlarına kendilerinin yükleme yapması niteliğinde olduğundan, bu durumda yükleme yapılan bedel üzerinden mobil elektronik haberleşme işletmecilerince, ön ödemeli hatlara yapılan yüklemeler için gerçekleştirilen satışlarda olduğu gibi ÖİV ve KDV hesaplanacak.

MOBİL ELEKTRONİK HABERLEŞME İŞLETMECİLERİNE YAPILACAK İADE İŞLEMLERİ

Tebligdeki 7. madde de mobil elektronik haberleşme işletmelerine yapılacak iadeleri düzenliyor. Buna göre; nakden veya hatta yükleme yoluyla ön ödemeli hat abonelerine iade edilen ÖİV tutarları, işletmecilerin talebi üzerine nakden veya kendi vergi borçlarına mahsuben iade edilecek. İade talebinin birer aylık dönemler itibarıyla ve 7. maddedeki açıklamalar çerçevesinde abonelere iade yapıldıktan sonra en erken iade yapılan ayı takip eden aydan itibaren yapılması mümkün.

Abonelerine iade ettikleri tutarların mobil elektronik haberleşme işletmecilerine iadesinde şu belgeler aranacak:

"10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429)’nde belirtilen standart iade talep dilekçesi, Abonelere nakden veya hatta yükleme yoluyla yapılan ÖİV iadesine ilişkin özet tablo, Abonelere nakden yapılan ÖİV iadesine ilişkin bildirim, Abonelere hatta yükleme yoluyla yapılan ÖİV iadesine ilişkin bildirim.”

Mobil elektronik haberleşme işletmecilerinin, ön ödemeli hat abonelerine nakit veya hatta yükleme yoluyla yaptıkları iadelerden doğan nakden veya mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir tasdik raporuna göre yerine getirecek. Teminat verilmesi halinde, iade talebi yerine getirilecek ve teminat, vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir raporu sonucuna göre çözülecek.

Bu arada yeni tebliğ ile birlikte 2009 tarihli ve 27216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 5) yürürlükten kaldırıldı.  

Yorumlar (0)