Yandex Metrika

Türkiye'nin Dershane Gerçeği...

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın ka­pat­ma­ya ha­zır­lan­dı­ğı özel ders­ha­ne­ler­le il­gi­li ra­kam­lar tar­tış­ma­nın ne ka­dar bü­yük bir kit­le­yi et­ki­le­di­ği­ni de or­ta­ya koy­du.

Türkiye'nin Dershane Gerçeği...
17 Kasım 2013 Pazar 16:36
Dershanelerle ilgili gerçek rakamlara ulaşıldı. Buna göre liselere hazırlık ve üniversiteye hazırlık kapsamında halen toplam 2 milyon 107 bin öğrenci özel dershaneye, 720 bin öğrenci de etüt merkezi ve okuma salonlarına gidiyor. 12’nci sınıfların yüzde 60’ı, 8’nci sınıfların ise yüzde 43’ü dershaneden eğitim alıyor.

Üc­ret­siz eği­tim ve­ri­len etüt mer­kez­le­ri ve oku­ma sa­lon­la­rı­na git­me du­ru­mun­da olan 5, 6, 7 ve 8’n­ci sı­nıf­lar­da ise top­lam 5 mil­yon 35 bin öğ­ren­ci var. Ül­ke ge­ne­lin­de fa­ali­yet gös­te­ren 1720 etüt merkezi ve oku­ma sa­lo­nlarında 5 milyon öğrencinin 720 bini gi­di­yor. Etüt merkezleri ve okuma salonlarına giden öğrencilerin yarısına ücretsiz eğitim desteği veriliyor.

YÜZDE 93’Ü KAPANACAK

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın ha­zır­la­dı­ğı ka­nun tas­la­ğın­da özel oku­la dö­nüş­tü­rül­me­si is­te­nen ha­li ha­zır­da fa­ali­yet yü­rü­ten 3 bin 858 ders­ha­ne­den sa­de­ce 283’ü­nün şart­la­rı uy­gun. Ve bu sa­yı­da ders­ha­ne de özel oku­la dö­nüş­mek için baş­vu­ru­da bu­lun­muş. Ya­ni özel oku­la dö­nüş­me şart­la­rı uy­gun olup da baş­vu­ran ders­ha­ne­ler mev­cut ders­ha­ne­le­rin yüz­de 7’si­ne te­ka­bül edi­yor. Ba­kan­lı­ğın ha­zır­la­dı­ğı ka­nun tas­la­ğı ya­sa­la­şır­sa ders­ha­ne­le­rin yüz­de 93’ü ka­pa­na­cak.

DAR GELİRLİ YÜZDE 85

Ders­ha­ne­ler­le il­gili iki fark­lı ça­lış­ma da ve­li­le­rin eko­no­mik du­ru­mu­nu göz­ler önüne se­ri­yor. Ay­sit Tan­sel ve Fat­ma Bir­ca­n’­ın 2005’te yap­tı­ğı ça­lış­ma­ya gö­re 2002’de ço­cu­ğu­nu ders­ha­ne­ye gön­de­ren ai­le­le­rin yüz­de 85’i’­nin ge­li­ri ay­lık 750 li­ra­dan da­ha az. TOB­B’­un yap­tı­ğı baş­ka bir araş­tır­ma­ya gö­re de, 2011’de or­ta­la­ma ders­ha­ne üc­re­ti 1500 li­ra. Özel okul­la­rın 2011’de­ki ders­ha­ne üc­re­ti ise 8 bin li­ra.

Bu ra­kam­lar göz önü­ne alın­dı­ğın­da ders­ha­ne­le­rin özel oku­la dö­nüş­tü­rül­me­si gi­ri­şi­mi şu so­ru­yu akıl­la­ra ge­ti­ri­yor. Ders­ha­ne­le­rin müş­te­ri port­fö­yü­nün yak­la­şık yüz­de 85’i­ni oluş­tu­ran ve 2002 ve­ri­le­ri­ne gö­re 750 li­ra­nın al­tın­da olan ai­le­ler, fi­ya­tı ders­ha­ne fi­ya­tı­nın 5 ka­tın­dan da­ha faz­la olan özel okul­la­ra ço­cuk­la­rı­nı na­sıl gön­de­re­cek? 2002’de 750 li­ra olan ay­lık ge­lir, bu­gün iki ka­tı­na çık­mış ol­sa bi­le de­va­sa fark or­ta­da du­ru­yor.

YILLIK 622 LİRA

Tüm Özel Öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Der­ne­ği (TÖ­DER) üye­si Fi­nal Ders­ha­ne­le­ri­’nin 2011-2012 eği­tim yı­lı için öğ­ren­ci­ler­den al­dı­ğı üc­ret­ler özel okul ra­kam­la­rı­na kı­yas­lan­dı­ğın­da bü­yük far­k göz­ler önü­ne çıkıyor. Bu­na gö­re İs­tan­bul Be­şik­ta­ş’­ta­ki şu­be­sin­de 2 bin 687 li­ra üc­ret alan Fi­nal Ders­ha­ne­si İz­mi­r’­de 2 bin 756 li­ra, Ri­ze­’de 1551 li­ra, Adı­ya­ma­n’­da 970 li­ra, Af­yon Şu­hu­t’­ta 917 li­ra, Kon­ya Ereğ­li­’de 680 li­ra, Ka­ra­ma­n’­da 622 li­ra ‘yıl­lı­k’ üc­ret alı­yor. Bu ra­kam­lar ders­ha­ne­le­rin özel der­si ucuz­la­tan ve her­ke­sin ya­rar­lan­ma­sı­nı sağ­la­yan ku­rum­lar ol­du­ğu­nu or­ta­ya ko­yu­yor. Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu­’da yıl­lık üc­ret or­ta­la­ma­sı bin li­ra­yı geç­mi­yor. Bu da 10-12 tak­sit­le ay­lık 80 li­ra­ ma­li­yet or­ta­ya çı­karıyor.

FEN EDEBİYAT’A İSTİHDAM

Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı bir de is­tih­dam so­ru­nu­nu gün­de­me ge­ti­re­cek. Çün­kü öğ­ret­men ve per­so­ne­liy­le 100 bi­ni aş­kın ki­şi­ye is­tih­dam sağ­la­nı­yor. Özel­lik­le dev­let okul­la­rın­da gö­rev ya­pa­ma­yan Fen-Ede­bi­yat me­zun­la­rı ders­ha­ne­ler­de is­tih­dam edi­li­yor. Ay­rı­ca ders­ha­ne­ler öğ­ret­men ye­tiş­tir­mek­te, bu öğ­ret­men­le­rin bir bö­lü­mü de dev­let ve özel okul­la­rı­na geç­mek­te. Bu ku­rum­la­rın öğ­ret­men ka­li­te­si­ni ar­tır­mak­ta bü­yük kat­kı sağ­lı­yor.2 milyon 107 bin dershane öğrencisi var

Gra­fik­te de­tay­lı­ca gö­rü­le­ce­ği gi­bi 6’n­cı sı­nıf­tan 12’n­ci sı­nı­fa ka­dar eği­tim gö­ren 7 mil­yon 882 bin öğ­ren­ci­nin 1 mil­yon 782 bi­ni ya­ni yüz­de 22.6’sı haf­ta so­nu ders­ha­ne­ye gi­di­yor. Bu ra­ka­ma haf­ta içi ders­ha­ne­ye gi­den 325 bin me­zun da ek­le­nin­ce kar­şı­mı­za 2 mil­yon 107 bin gi­bi bir sa­yı çı­kı­yor. Bu sa­yı­da­ki öğ­ren­ci­ye üni­ver­si­te ha­zır­lık ve li­se ha­zır­lık kur­su ve­ren özel ders­ha­ne sa­yı­sı ise 3 bin 858. Bu ra­kam 2003’te 2 bin 568 iken yıl­lar geç­tik­te sü­rek­li art­tı. 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıl­la­rın­da 4 bin ra­ka­mı­nı da geç­ti.

12'inci sınıfların yüzde 61'i dershanede

Bu ra­kam­lar “Öğ­ren­ci­le­rin yüz­de 10’u ders­ha­ne­ye gi­di­yo­r” söy­le­mi­ni çü­rü­tü­yor. Çün­kü özel ders­ha­ne­le­re gi­den 6’n­cı sı­nıf­tan 12’n­ci sı­nı­fa ka­dar­ki öğ­ren­ci top­la­mı 7 mil­yon 882 bin. Bu öğ­ren­ci­le­rin 1 mil­yon 782 bi­ni özel ders­ha­ne­ye 720 bi­ni de etüt mer­ke­zi ve oku­ma sa­lon­la­rı­na gi­di­yor. Ya­ni özel eği­tim gö­ren mev­cut öğ­ren­ci­le­rin yüz­de 31’i ya ders­ha­ne­ye gi­di­yor ya da etüt mer­ke­zi ve oku­ma sa­lo­nu­na gi­di­yor. Bu oran 8’n­ci sı­nıf ve 12’n­ci sı­nıf­lar­da ise da­ha da yük­se­li­yor. Üni­ver­si­te­ye ha­zır­la­nan 12’n­ci sı­nıf­la­rın yüz­de 60.9’u, li­se­ye ha­zır­la­nan 8’n­ci sı­nıf­la­rın ise yüz­de 43’ü özel ders­ha­ne­ye gi­di­yor.tablo-031.jpgİlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.