banner434

banner433

istihbaratçılar devletteki cemaatçi yapılanmayı anlattı

Em­ni­yet İs­tih­ba­rat Da­ire­si­’nin es­ki baş­kan­la­rı Emin Ars­lan ve Sab­ri Uzun,cemaat yapılanmasını anlattılar.

Güvenlik 02.12.2013, 09:46 24.07.2016, 22:57
istihbaratçılar devletteki cemaatçi yapılanmayı anlattı

Emniyet İstihbarat’ın başındaki iki isim Sabri Uzun ve Emin Arslan, müfettişlere devletteki cemaatçi yapılanmayı anlattı: Bunların siyasi yaptırım gücü bile var…


Ders­ha­ne­le­ri ka­pat­ma ka­ra­rıy­la baş­la­yan hü­kü­met-ce­ma­at kav­ga­sı tüm hı­zıy­la de­vam edi­yor. Art ar­da ‘bel­ge­le­ri­n’ açık­landığı tar­tış­ma, is­tih­ba­rat­çı iki po­lis mü­dü­rü­nün ver­di­ği ifa­de­ler­le ye­ni bir bo­yut ka­zan­dı. Em­ni­yet İs­tih­ba­rat Da­ire­si­’nin es­ki baş­kan­la­rı Emin Ars­lan ve Sab­ri Uzun, ce­ma­atin ba­kan bi­le de­ğiş­tirt­ti­ği­ni söy­le­di. Mül­ki­ye mü­fet­tiş­le­ri ta­ra­fın­dan 2011 ta­ri­hin­de ifa­de­le­ri­ne baş­vu­ru­lan iki baş­kan, önem­li id­di­alar gün­de­me ge­tir­di. İş­te o baş­kan­lar ve ifa­de­le­ri:
‘Dev­le­tin için­de­ki çe­te­’
Emin Ars­lan: “Em­ni­yet ve dev­let ku­rum­la­rın­da bir ce­ma­at is­mi­nin ar­ka­sı­na giz­len­miş çe­te­nin fa­ali­yet­le­ri­ni gör­me­yen, bil­me­yen yok­tur. An­cak söy­le­me­yen ve­ya söy­le­mek­ten çe­ki­nen çok­tur. Po­lis ve dev­le­tin ba­zı ki­lit ku­rum­la­rın­da bir çe­te her gün gü­cü­nü ar­tı­ra­rak mev­zi­i ka­zan­mak­ta­dır. Bu çe­te, sa­de­ce ken­di­le­ri için teh­li­ke ya­ra­ta­cak olan ki­şi­le­ri de­ğil, ge­le­cek­te is­tek­le­ri­ne uy­ma­ya­cak si­ya­si ira­de ile yö­ne­ti­ci­le­re ger­çek bil­gi­le­ri ve­re­cek bü­rok­rat­la­rı da de­ği­şik ge­rek­çe­ler­le tas­fi­ye edi­yor. Tüm bu an­lat­tık­la­rım po­lis ve ad­li­ye için­de yer­leş­miş bir or­ga­ni­zas­yo­nun ko­or­di­ne et­ti­ği ça­lış­ma­lar­dır.”
‘Ya­sa ta­sa­rı­sı en­gel­len­di­’
 
Sab­ri Uzun: “2007’de, Ada­let Ba­ka­nı olan Ce­mil Çi­çek bir ga­ze­te­ye yaptığı açık­la­ma­da, ‘ce­ma­at isen ce­ma­at­li­ği­ni bil kar­de­şi­m’, ‘ce­ma­at­çi po­lis­ler va­r’, ‘ce­ma­at­çi sav­cı­lar va­r’ de­di. 3 gün son­ra ay­nı ga­ze­te­ye rö­por­taj ve­ren bir ce­ma­at üye­si, Ba­ka­nı kas­te­de­rek ‘O, Te­rör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu­’n­da de­ği­şik­lik ya­pa­rak si­lah­lı ve si­lah­sız te­rör ör­gü­tü ta­nı­mı­nı ge­tir­mek is­te­di. Biz de ba­zı ba­kan ve mil­let­ve­kil­le­ri­ne ula­şa­rak ba­ka­nın bu ar­zu­su­na ma­ni ol­du­k’ di­ye açık­la­ma yap­tı.
‘Ki­tap ya­za­cak bil­giye sahibim’
Hem ce­ma­at üye­si ki­şi­nin açık­la­ma­sı, hem amaç­la­nan de­ği­şik­lik­le­rin ger­çek­leş­ti­ri­le­me­me­si, hem de Çi­çe­k’­in kı­sa bir sü­re son­ra gö­rev­den alın­ma­sı, ce­ma­atin si­ya­si yap­tı­rım gü­cü­nün ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. Ben­de bu ce­ma­at­le il­gi­li bir-iki ki­tap ya­za­cak bil­gi var. An­cak, ce­ma­at­le il­gi­li ben­den kim­se bil­gi is­te­me­di.

”Saygı ÖZTÜRK
Yorumlar (0)