Bakan Sarıeroğlu, Eski Hükümlülerin Durumu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Eski hükümlü kardeşlerimizle ilgili süreçte pazar gününden itibaren zaten başlanmıştı hala bu tartışılıyor" dedi.

Siyaset 07.04.2018, 16:53
Bakan Sarıeroğlu, Eski Hükümlülerin Durumu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Mamak Necmettin Erbakan Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti Ankara Mart Ayı İl Danışma Meclisi Toplantısıda eski hükümlülerle de ilgili konuştu.

"ESKİ HÜKÜMLÜ KARDEŞLERİMİZLE İLGİLİ SÜREÇTE PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN ZATEN BAŞLANMIŞTI HALA BU TARTIŞILIYOR" 

Sarıeroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: 

"Eski hükümlü kardeşlerimizle ilgili Meclis kürsüsünden bir sürü şey söylediler. Artık bütün söyleyenleri tek tek aramak zorunda kaldım. Gündemi de takip etmiyorlar, yapılan düzenlemeleri de takip etmiyorlar. Belki de bunu bilinçli olarak yapıyorlar. Ortaya bir şey atıp tartışılsın sonrasını beni ilgilendirmez şeklinde bir anlayış söz konusu ana muhalefette maalesef. Eski hükümlü kardeşlerimizle ilgili geçtiğimiz hafta Cumartesi günü yönetmeliğimizi çıkarmıştık. İçişleri Bakanımız da tüm belediyelerimize yazıları gönderdi. Eski hükümlü kardeşlerimizle ilgili süreçte pazar gününden itibaren zaten başlanmıştı hala bu tartışılıyor. Biz süreçlerimizi başlattık. Bu süreçler işliyor. Taşeron konusunda teknik olarak taşeron tanımı neyse bunun gereğini biz yerine getirdik. 900 bin çalışan kardeşimize dokunan bu kadar geniş kitlenin kamuya geçişinin sağlandığı aynı anda başka bir model uygulanmamıştır. Bu süreci de 145 bin çalışanla birlikte 81 ilimizde yürüttük. 145 bin kamu görevlisi kardeşimiz 90 gündür büyük çaba sarf ediyor."

696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK ye eklenen geçici 24. maddede yer alan hükümler doğrultusunda Belediye ve özel idare müdürlüklerinde taşeron firma aracılığı ile çalışan taşeron işçilerin belediye veya özel idare müdürlüklerince kurulacak olan şirketlere geçişine imkan tanınmıştı.Ancak yapılan düzenleme de eski hükümlü kadrosunda yer alan kişiler 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 48. maddesinde yer alan şartları taşımadığı gerekçesi ile işlerine son verilmişti.Mahalli idareler genel müdürlüğünce yayımlanan yazı ile eski hükümlü durumunda olan taşeron işçilerin belediye ve özel idare müdürlüklerinde kurulacak şirketlere geçişlerinin yapılabileceği yönünde yazı yayımlanmıştır.

Eski Hükümlü Taşeron İşçiler

T. C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı: 93127266-902.99-7837                                                                                                                                  04/04/2018

Konu: Mahalli İdare Şirketlerinde Eski Hükümlü İşçi İstihdam Edilmesi

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmışına Dair Usul ve Esaslar da 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ncı maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen KK 20 nci maddesinde “İI özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 net maddesinin birinci fıkrasının (e} bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı sureliyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikle herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir.

Bu madde kapsamındaki şirketler hakkında 10.6.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen özel şartlara ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu madde kapsamındaki şirketlerde işçilerin işe alımı, işçilere ilişkin personel giderlerinin toplam giderler içindeki payına ilişkin üst sınırları. ilk defa alınacak işçilere ilişkin belirlenecek ölçütleri esas alarak yıllık sınırlamaları ve bu kapsamdaki alımlar ile harcamaları izlemeye ilişkin usul veesasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri ve İçişleri Bakımlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir hükmü,

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü maddesinde,”İl özel idareleri ve belediyeler ve bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yansından fazlası il özel idareleri belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/207 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlar;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumandan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

c) Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak,

ç) En san çalıştığı idare veya şirket ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı hu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek kaydıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihtin itibaren on gün içinde hizmet alım sözleşmesini yapan idareye veya şirkete, ek 20 inci madde kapsamındaki şirketlerinde işçi statüsünde çalıştırılmak üzere yazılı olarak başvurabilirler… hükmü.

4857 sayılı İş Kanunun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30 uncu maddesinde “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 16/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 saydı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır” hükmüne yer verilmiştir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe alınma” başlıklı Geçici Madde 1’de “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi kapsamımda aranan diğer tüm şartları taşımakla birlikle yalnızca 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen şartı taşımaması nedeniyle sürekli işçi kadrosuna geçici işçi pozisyonuna geçirilemeyen alt işveren işçilerinden, bu Yönetmelik kapsamında eski hükümlü olduğunu belgelendirenler, sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçiş yapamadığı ilgili kamu kurum ve kuruluşuma Kurumdan talepte bulunmaksızın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi hükümlerine tabi olmak kaydıyla eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe alınabilir.” düzenlemesine şer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan incelemede;

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24 üncü maddesi kapsamında aranan diğer tüm şartları taşımakla birlikte yalnızca 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen şartı taşımaması nedeniyle işçi statüsünde şirketlere geçirilemeyen alt işveren işçilerinden, affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar ile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak şartıyla eski hükümlü olduğunu belgelendirenlerin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24 üncü maddesi hükümlerindeki şartları taşıması kaydıyla, işçi statüsünde mahalli idare şirketlerinde işe alınabilecekleri değerlendirilmekledir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Muhterem İNCE
Vali
Bakan a.
Müsteşar

Yorumlar (1)
Fatih Taş 3 yıl önce
Bu zamana kadar sağlık bakanlığında ataması gerçekleştirilmiş 1 tane eski hükümlü yok .
banner442