Alexa
banner314

Günay; hükümeti uyardı!

AKP'nin eski bakan'ı Ertuğrul Günay da­ha ön­ce be­ra­ber ça­lış­tı­ğı Ba­kan­lar Ku­ru­lu üye­le­ri­ne Ma­un Su­re­si­’nin mea­liy­le ses­le­ndi.

Günay; hükümeti uyardı!
banner327
AKP'nin eski bakanErtuğrul Günay da­ha ön­ce be­ra­ber ça­lış­tı­ğı Ba­kan­lar Ku­ru­lu üye­le­ri­ne Ma­un Su­re­si­’nin mea­liy­le ses­le­ndi.

Tu­rizm es­ki Ba­ka­nı, Ba­ğım­sız Mil­let­ve­ki­li Er­tuğ­rul Gü­nay'dan gel­di. Gü­nay, yar­gı­nın ya­sa­ma ve yü­rüt­me­den ba­ğım­sız ol­ma­sı­nın sis­te­min sağ­lık­lı ol­ma­sı için ge­rek­li ol­du­ğu­nun al­tı­nı çiz­di. 
 
Hü­kü­me­tin yan­lış bir yo­la gir­di­ği­ni vur­gu­la­yan es­ki Ba­kan Gü­nay,  "Yan­lış­lık­la­rı­nı ar­tı­ra­rak sür­dü­rü­yor. Se­çim­le gel­mek meş­ru­iye­tin, hu­ku­ki­li­ğin da­ya­nak­la­rın­dan sa­de­ce bir ta­ne­si­dir. 
 
HÜKÜMET VAZGEÇMELİ
 
Se­çim­le ge­len ik­ti­dar­la­rın ay­nı za­man­da ana­ya­sa­la­ra ev­ren­sel ve ulu­sal te­mel hu­kuk il­ke­le­ri­ne uy­gun dav­ran­ma­sı şart­tır. Yar­gı­yı hü­kü­met doğ­ru­dan kon­trol al­tı­na al­ma­ya ça­lı­şı­yor. Bu üç kuv­ve­tin bir mer­kez­de bir­leş­ti­ği sis­te­min adı de­mok­ra­tik hu­kuk dev­le­ti de­ğil­dir. Dün­ya­nın her ye­rin­de bu­nun adı dik­ta­tör­lük­tür. Hü­kü­met bu yol­dan vaz­geç­me­li­dir. Meş­ru­iyet ze­mi­ni­ni tar­tış­ma­lı ha­le ge­tir­mek­ten ka­çın­ma­lı­dır. Ak­si tak­dir­de de­mok­ra­tik sis­te­min hu­kuk için­de iş­le­me­si­ni zo­ra so­kar. Bun­dan bü­tün Tür­ki­ye za­rar gö­rür. Ya­pıl­ma­sı ge­re­ken bü­tün si­ya­si an­la­yış­la­rın yar­gı se­çim­le­rin­den eli­ni çek­me­si ve yar­gı­nın ken­di tem­sil­ci­le­ri­ni öz­gür bi­çim­de ken­di­si­nin seç­me­si­ne im­kân ve­ril­me­si­di­r” di­ye ko­nuş­tu.

Maun Suresi ile uyardı
Er­tuğ­rul Gü­nay, Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’nun Kim­se Yok Mu ka­ra­rı­nı da sert söz­ler­le eleş­tir­di. Kim­se Yok Mu ile il­gi­li her­han­gi bir ka­rar ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı ve Hü­kü­met Söz­cü­sü Bü­lent Arın­ç’­a “Ya at­tı­ğı im­za­nın far­kın­da de­ğil ya da doğ­ru­yu söy­le­mi­yo­r” söz­le­riy­le yük­le­nen Gü­nay, Kim­se Yok Mu’­nun İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’nın bü­tün de­ne­tim­le­rin­den geç­ti­ği­ni ve olum­suz­luk bu­lun­ma­dı­ğı­nı kay­det­ti. Gü­nay, “Yar­dım­la­rı muh­taç­la­ra ulaş­tı­ran der­ne­ğin yar­dım iz­ni­nin kal­dı­rıl­ma­sı, en­gel­ler ge­ti­ril­me­si ka­bul edi­le­mez bir dav­ra­nış­tı­r” şek­lin­de ko­nuş­tu.
BAKANLARA SESLENDİ
 
Da­ha ön­ce be­ra­ber ça­lış­tı­ğı Ba­kan­lar Ku­ru­lu üye­le­ri­ne Ma­un Su­re­si­’nin mea­liy­le ses­le­nen Gü­nay, “Va­kıf an­la­yı­şı ve yar­dım­laş­ma an­la­yı­şı ön­de olan bir ge­le­nek­ten ge­li­yo­ruz. Ma­un Su­re­si yar­dım­laş­ma­yı önem­ser, yar­dım­laş­ma­yı en­gel­le­me­ye ça­lı­şan­la­rın ne ka­dar Müs­lü­man gö­zü­kür­se gö­zük­sün­ler as­lın­da ga­fil ve ri­ya­kâr ol­duk­la­rı­nı söy­ler. Böy­le bir me­de­ni­ye­tin mi­ras­çı­la­rı­nın yar­dım ku­ru­luş­la­rı­na kar­şı si­ya­si ka­sıt­tan kay­nak­la­nan bu tür dav­ra­nış­la­ra gir­me­si hiç­bir ba­kım­dan tas­vip edi­le­me­z” de­di.
 
Gü­nay, Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu ve ba­zı ba­kan­la­rın ön­ce­ki ta­rih­ler­de Kim­se Yok Mu hak­kın­da öv­gü­ dolu söz­le­ri bu­lun­du­ğu­nu da ha­tır­lat­tı. 

2010 yılındaki referandumu hatırlattı
Bugün'ün haberine göre, 2010 referandumunu hatırlatan Günay şunları söyledi: “2010’da yargının kendi temsilcilerini özgürce seçmesi için Türkiye sathında sözcülük yapanlar şimdi bu sözlerinden, ilkelerinden dönerlerse millet bunları bir yere mutlaka kaydeder ve bunun hesabı bir gün görülür. En önemlisi bir iktidar kuvvetler ayrılığına son verip bütün kuvvetleri kendi kişisel ya da kurumsal merkezinde toplamaya kalkarsa meşruiyetini yitirir.”

samanyolu
Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2014, 11:21
YORUM EKLE

banner307

banner325