Alexa

Talip Geylan MEB'i Uyardı!

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yaptığı yazılı basın açıklamasında MEB'i uyararak, "Geçmiş dönemlerde mülakat komisyonlarında yaşanan usulsüzlükleri unutmadık" dedi.

Talip Geylan MEB'i Uyardı!

Talip Geylan, MEB'i uyardı: "Geçmiş dönemlerde mülakat komisyonlarında yaşanan usulsüzlükleri unutmadık" 

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan'ın yazılı basın açıklaması şöyle:

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği doğrultusunda oluşturulacak sözlü sınav komisyonları, önümüzdeki günlerde sözlü sınav formuna göre değerlendirme yapacak. Sözlü sınav komisyonları müdür ve müdür yardımcılarının görevlendirilmesinde çok önemli bir rol oynayacak.

Bilindiği gibi yönetici görevlendirmelerinde oluşturulan sözlü sınav komisyonları ile ilgili birçok sıkıntı yaşanmıştı. Yönetici görevlendirmelerinde torpil listeleri elden ele dolaşmış, komisyon üyelerinden hazır listelerin onaylanması istenmiş, itiraz eden komisyon üyeleri istifaya zorlanmış, insanlar fişlenmişti.

Komisyonların şeffaf, güvenilir olmaması eğitimimiz için büyük handikaptır. Niteliksiz, bilgi ve birikimden yoksun, yandaşlığı esas alan komisyon üyeleri, çeşitli saiklerle verdikleri hakkaniyetten uzak sözlü sınav puanları ile eğitimde deprem etkisi yaratmıştır. Zaten mülakat uygulaması başlı başına devlete olan güveni sarsan bir uygulamadır. Bunun üzerine ‘benim adamım’ anlayışıyla verilen torpilli puanlar, okullardaki düzgün işleyişi, donanımlı yapıyı da bozmaktadır.

Tüm bunların yeniden yaşanmaması için Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve MEB yetkilileri çok titiz davranmalıdır. Sendikamız, gerek yönetici görevlendirmelerinde gerek öğretmen atamalarında gerekse memur alımlarında sözlü sınava tamamen karşıdır. Yönetici görevlendirmelerinin sadece yazılı sınav puanları dikkate alınarak yapılmasını istiyoruz. Bu konudaki mücadelemiz her daim sürecektir. Ancak şu anda sözlü sınav komisyonlarının belirlenmesi gündemdedir. Adayların mağdur olmaması ise sendikamızın öncelikli görevlerindendir. Dolayısıyla Türk Eğitim-Sen sözlü sınav komisyonlarında görev yapacak kişilerin; yöneticilerin kariyer ve liyakat ilkesi gereğince işinin ehli olan görevini layıkıyla yerine getirebilecek kişiler arasından adaletli ve özenli bir şekilde seçilmesi sağlanmasını talep etmektedir.

Ayrıca yapılacak sözlü sınavların şeffaf olabilmesi için oluşturulacak komisyonlarda sendika temsilcilerinin de gözlemci olarak bulundurulması mutlaka şarttır. Sözlü sınav komisyonlarında gözlemci olarak Türkiye genelinde en çok üye kaydetmiş iki sendikanın temsilcilerine yer verilmesi için tüm illerin uyarılması gerekmektedir.

Bilindiği gibi kariyer ve liyakat ilkeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkeleri olarak da benimsenmiştir. Kariyer ilkesi ile benimsenen temel prensip; kişisel veya siyasi çıkarların meslekte neden olacağı olumsuzlukları önlemektir. Bu ilkeler, söz konusu hizmet için en ehil, en nitelikli, en başarılı kim ise, hizmetin ifasına yönelik tercihte ilk olarak onun öne çıkarılmasını sağlamaktadır. Liyakat ilkesi; her türlü ayrımcılığı ve kayırıcılığı reddeder niteliktedir.              

Bu minvalde Türk Eğitim Sen olarak okulların, işini düzgün yapan, fıtratında yandaşlık olmayan, hakkı savunan, emeğe, alın terine saygı gösteren, bilgi ve birikime sahip idareciler tarafından yönetilmesi konusundaki hassasiyetlerimizin dikkate alınmasını talep ediyoruz. Sendikamız bu konudaki taleplerimiz ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunmuştur. Türk Eğitim Sen’in bu işin takipçisi olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

13/03/2018

Sayı     :GMT.430.00/350                                                                                          

Konu  :Yönetici görevlendirme sözlü sınav komisyonu

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

22.04.2017 tarih 30046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği doğrultusunda oluşturulacak sözlü sınav komisyonları önümüzdeki günlerde Sözlü Sınav Formuna göre değerlendirme yaparak müdür ve müdür yardımcılarının görevlendirilmesinde önemli bir rol oynayacaklardır.

İl Milli Eğitim Müdürü veya görevlendireceği bir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürünün başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürünce belirlenecek iki İlçe Milli Eğitim Müdürü ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görev yapan iki Şube Müdürü ve yedeklerinden oluşan  bu komisyonlarda görev yapacak kişilerin; daha önceki yıllarda yaşanan sorunların yaşanmaması için özenle seçilerek ,  yöneticilerin kariyer ve liyakat ilkesi gereğince işinin ehli olan görevini layıkıyla yerine getirebilecek kişiler arasından adaletli bir şekilde seçilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca yapılacak sözlü sınavların şeffaf olabilmesi için oluşturulacak komisyonlarda sendika temsilcilerinin de  gözlemci olarak bulundurulması  gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Nitekim; Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Dürüstlük ve tarafsızlık” başlıklı 9. maddesinde; “Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar. Kamu görevlileri, takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar. Kamu görevlileri, gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamazlar, kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleyemezler.” hükmü yer almaktadır.

Kariyer ve liyakat ilkeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkeleri olarak benimsenmiştir. Kariyer ilkesi ile benimsenen temel prensip; kişisel veya siyasi çıkarların meslekte neden olacağı olumsuzlukları önlemektir. Bu ilkeler, söz konusu hizmet için en ehil, en nitelikli, en başarılı kim ise, hizmetin ifasına yönelik tercihte ilk olarak onun öne çıkarılmasını sağlamaktadır. Liyakat ilkesi; her türlü ayrımcılığı ve kayırıcılığı reddeder niteliktedir.        

Yukarıda izah edilen sebeplerle yöneticilerin kariyer ve liyakat ilkesi gereğince işinin ehli olan görevini layıkıyla yerine getirebilecek kişiler arasından adaletli bir şekilde seçilebilmesi için ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda belirlenecek sözlü sınav komisyonlarının özenle oluşturularak önceki atama dönemlerinde yaşanan adaletsizliklerin önlenmesi ve idarenin işlemlerinin şeffaflığı ilkesinin de bir gereği olarak  bu komisyonlarda gözlemci olarak Türkiye genelinde en çok üye kaydetmiş iki sendikanın temsilcilerine de yer verilmesi için tüm illerin bu konuda uyarılması  hususunda;

Gereğini arz ederiz.    

KAPSAMHABER

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2018, 09:52
YORUM EKLE