İddet Müddetinin Kaldırılması Davası

Güncel 23.09.2022, 11:22
İddet Müddetinin Kaldırılması Davası

İddet müddeti, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 132.maddesinde düzenlenmiştir. İşbu maddede “Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.” hükmüne yer verilmiştir. İddet müddetinin (bekleme süresi) kaldırılması davası;

  • Kadının gebe olmadığının anlaşılması,
  • Boşanmış kişilerin yeniden birbirleriyle evlenmek istemesi,

Halinde, Aile Mahkemesinde açılır. Aile Mahkemesinin kurulamadığı yerlerde Aile Mahkemesinin görev alanına giren dava ve işlere, Asliye Hukuk Mahkemesince bakılır. O halde, İddet müddetinin kaldırılması istemiyle açılacak dava, Aile Mahkemesinin kurulamadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacaktır. Bu husus, 2003 tarihli ve 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un 2.maddesinde hüküm altına alınmıştır.

İddet Müddeti (Bekleme Süresi) Nedir?

İddet müddeti, boşanma davası sonrasında bir başkasıyla evlenmek isteyen kadının beklemesi gereken süreyi ifade eder. Kadın, iddet müddetini beklemek istemiyorsa, bekleme süresinin kaldırılması davası açmalıdır. Boşanma sonrasın tekrar evlenebilmek adına, hukuk düzeni tarafından kişilere getirilen bu kısıtlama, yalnızca kadınlar için geçerlidir. Erkekler, boşandıktan sonra bir başkasıyla evlenmek istediği takdirde, herhangi bir süre beklemeden evlenebilir.

İddet müddeti, boşanmaya dair mahkeme kararının kesinleştiği an itibariyle hüküm ifade eder. Yani, kadının bekleme süresi, boşanma kararının kesinleşmesiyle beraber başlayacaktır. İddet müddeti düzenlemesinin temel amacı, boşanan kadının gebe olma ihtimalini göz önünde bulundurarak, çocuğun soy bağının tespit edilebilmesidir. İddet müddeti süresi, 4721 sayılı Kanunun 285.maddesinde ifade edilmiş olup, üç yüz gündür. Boşanan kadın, boşandığı eşiyle tekrar evlenmek isterse, iddet süresini beklemesine gerek yoktur.

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası Nasıl Açılır?

Boşandıktan sonra tekrar evlenmek isteyen ve fakat iddet müddetinin tamamlanmasını beklemek istemeyen kadın, iddet müddetinin kaldırılması istemiyle oturduğu yerdeki Aile Mahkemesine başvurarak bekleme süresinin kaldırılmasını talep edebilir. Zira, iddet müddet, kesin evlenme engellerinden biri değildir. Bekleme süresi kaldırılmadığı takdirde, bekleme süresi içinde doğan çocuğun babası eski koca kabul edilir. Çocuğun babası eski koca değilse, bu durumda babalık davası söz konusu olacaktır.

Uygulamada, bekleme süresinin kaldırılması amacıyla hastane raporu alınması ve bu surette evlendirme dairelerine başvurulmasına sıkça rastlanır. Fakat, bekleme süresinin kaldırılması, ancak dava yoluyla mümkündür. İddet müddetinin kaldırılması talepli dava açıldıktan sonra, davacıdan sağlık raporu alınması istenir. İddet müddeti davasında hatalı veya ihmali bir işlemde bulunmamak, bu itibarla hak ve zaman kaybı yaşamamak adına İstanbul boşanma avukatından yardım almak, en doğru yaklaşım olacaktır.

İddet müddetinin kaldırılması talepli dava, davacının talebinin kabul edilmesiyle karara bağlanırsa, karar anında yürürlüğe girer ve iddet müddeti kaldırılır. Dolayısıyla, kararın hukuken muteberliği için herhangi bir tebligat öngörülmemiştir. Davacının gebe olmadığına ilişkin raporun mahkemeye tebliğiyle beraber bekleme süresinin kaldırılması yönünde karar verilir Kararın kesinleşmesiyle birlikte, kadının tekrar evlenebilmesi için beklemesi gereken herhangi bir süre kalmaz.

İddet Müddeti Kaldırılması Davası Nerede Açılır?

İstanbul hukuk bürosu avukatları nezaretinde açılması halinde, kısa sürede ve müspet yönünde sonuçlanacak iddet müddetinin kaldırılması davası, çekişmesiz yargı işidir. Hasımsız davalar olarak da adlandırılan bu tür davalarda görevli mahkeme, HMK ilgili hükmü uyarınca Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Fakat, 4787 sayılı Kanuna göre iddet müddetine dair talepler, Aile Mahkemelerinin görev alanına girer. Bu itibarla, iddet müddetinin kaldırılması davası, davacının yerleşim yeri Aile Mahkemesinde açılacaktır.

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası Ne Kadar Sürer?

İddet müddetinin kaldırılması davası, davanın açıldığı mahkemenin iş yükü, yoğunluğu ve gerekli sağlık raporunun alınma süresine bağlı değişmekle birlikte, takriben bir ay süre ile neticelenmektedir. İşbu dava, bizzat davacı tarafından yani bekleme süresinin kaldırılmanı isteyen kadın tarafından açılabileceği gibi, aile hukuku ve Türk Medeni Kanunu uzmanı aile hukuku avukatı aracılığıyla da açılabilir. Davanın uzman bir avukat marifetiyle açılması ve takip edilmesi, en doğru yaklaşım olacaktır.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)