Yandex Metrika

600 bin işçiye kötü haber...

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hiçbir akrabasının nüfuzunu kullanarak kamuda iş takibi yapmadığını söyledi.

600 bin işçiye kötü haber...
17 Ocak 2014 Cuma 01:06

 

Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, 2013 yı­lı mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe so­nuç­la­rıy­la il­gi­li dün yap­tı­ğı ba­sın top­lan­tı­sın­da önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. İz­mi­r’­de­ki li­manyol­suz­luk ope­ras­yo­nu­na iş ta­ki­bi yap­tı­ğı id­di­asıy­la adı ka­rı­şan ağa­be­yiy­le il­gi­li so­ru­la­ra ya­nıt ve­ren Şim­şek, şun­la­rı söy­le­di:

İn­ce­le­me ta­li­ma­tı verdim

“Bu­gü­ne ka­dar bu ba­kan­lık­la il­gi­li ko­nu­lar­da mev­zu­at ve hak­ka­ni­ye­te ay­kı­rı hiç­bir iş­lem ya­pıl­ma­mış­tır. Ça­lış­ma ar­ka­da­şı­ma de­dim ki: ‘Me­zar­dan ba­bam da­hi kalk­sa gel­se, siz­den ta­lep­te bu­lun­sa yap­ma­yın. Hat­ta bu yet­mez be­ni bil­gi­len­di­rin ki ben ge­re­ği­ni ya­pa­yım. Be­nim po­zis­yo­num açık ve net­tir.  Bu ola­yı öğ­re­nir öğ­ren­mez in­ce­le­me ta­li­ma­tı ver­dim. İn­ter­net si­te­le­rin­de, ta­pe­ler­de adı ge­çen şah­sa en ufak bir ay­rı­ca­lık as­la sağ­lan­ma­mış­tır. Hiç­bir uz­laş­ma ya­pıl­ma­mış­tır. 2012’de ta­lep­le­ri var, ye­ri­ne ge­ti­ril­me­miş­tir.”

600 bin taşerona kadro yok

Şim­şek ay­rı­ca, ka­mu­da ça­lı­şan 600 bin ta­şe­ron iş­çi­si­nin dev­let kad­ro­su­na ge­çi­le­ce­ği yo­lun­da­ki söy­len­ti­le­ri de ya­lan­la­dı. Şim­şek, ne ta­şe­ron iş­çi­ler ne de 4/C iş­çi­le­ri­ne yö­ne­lik kad­ro ça­lış­ma­la­rı­nın ol­ma­dı­ğı­nı bil­dir­di. Şim­şek, son ver­gi zam­la­rı­nı kay­nak top­la­mak için de­ğil ca­ri açı­ğı fren­le­mek için yap­tık­la­rı­nı be­lir­tir­ken, bu yıl da ih­ti­yaç du­yul­ma­sı ha­lin­de ver­gi­de aşa­ğı ya da yu­ka­rı yön­lü de­ği­şik­lik­ler ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­ledi.Hanehalkı etkilenmez

Ma­li­ye Ba­ka­nı Şim­şek, kur­da­ki ar­tı­şın enf­las­yo­nu 1,5 pu­an et­ki­le­ye­bi­le­ce­ği­ni an­cak bu­nun da ge­çi­ci ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bü­yü­me­de olum­suz­luk bek­le­me­dik­le­ri­ni ifa­de eden Şim­şek, va­tan­da­şa et­ki­si­ni ise “Ge­rek al­tın, ge­rek dö­viz mev­du­at­la­rı, ge­rek dö­viz cin­sin­den di­ğer var­lık­la­rı­nı dik­ka­te alır­sak ha­ne­hal­kı­nın kur­da­ki de­ğer kay­bın­dan et­ki­len­me­si söz ko­nu­su de­ğil­di­r” de­di.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.