Alexa

Sıra Danıştaya'da, Kararlarına Sınırlama geliyor...

Hükümet, Danıştay’ın yetkisini daraltma kararı aldı ve jet bir kanun hazırlığına başladı...

Sıra Danıştaya'da, Kararlarına Sınırlama geliyor...
banner327

 Hükümet, ‘istediği doğrultuda’ kararlar almayan Danıştay’da yeni bir operasyona hazırlanıyor. Danıştay her konuda “yürütmenin durdurulması” kararı veremeyecek.


 17 Ara­lık rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­dan son­ra de­ğiş­ti­ri­len ve ope­ras­yon­lar ön­ce­si em­ni­yet mü­dü­rü, va­li, ba­ka­na bil­gi ver­me zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ri­len Ad­li Kol­luk Yö­net­me­li­ği hak­kın­da Da­nış­ta­y’­ın “yü­rüt­me­nin dur­du­rul­ma­sı­” ka­ra­rı ver­me­si, hü­kü­me­ti kız­dır­dı. TBMM Ada­let Ko­mis­yo­nu­’n­dan, mu­ha­le­fe­tin kar­şı çık­ma­sı­na rağ­men AKP oy­la­rıy­la ge­çi­ri­len ‘Da­nış­tay Ya­sa Ta­sa­rı­sı­’nı, yıl­ba­şın­dan son­ra hü­kü­me­tin TBMM Ge­nel Ku­ru­lu­’n­a ge­ti­re­ce­ği ve le­hi­ne olan ye­ni hü­küm­ler­le bir­lik­te ya­sa­laş­tı­rıl­ma­sı plan­la­nı­yor.

Kararlara sınırlama geliyor

Ada­let Ko­mis­yo­nu­’n­da ka­bul edi­len ta­sa­rı­ya gö­re, Da­nış­tay her ko­nu­da “yü­rüt­me­nin dur­du­rul­ma­sı­” ka­ra­rı ve­re­me­ye­cek. Yeni ta­sa­rı­ya gö­re; Da­nış­ta­y’­da in­ce­le­nen dos­ya­lar­da, ka­ra­rın dü­zel­ti­lme­si is­tem­le­rin­de yü­rüt­me­nin dur­du­rul­ma­sı­na ve du­ruş­ma ya­pıl­ma­sı­na ka­rar ve­ri­le­me­ye­cek. Da­nış­tay ve Böl­ge İda­re Mah­ke­me­si­’n­de ka­mu gö­re­vi­nin so­na er­me­si so­nu­cu­nu do­ğu­ran iş­lem­ler ha­riç ol­mak üze­re ka­mu gö­rev­li­le­ri mev­zu­atı­nın uy­gu­lan­ma­sın­dan kay­nak­la­nan uyuş­maz­lık­la­ra iliş­kin, tem­yiz ya da iti­raz üze­ri­ne ver­dik­le­ri ka­rar­lar hak­kın­da, ka­ra­rın dü­zel­til­me­si yo­lu­na gi­di­le­me­ye­cek.

Yeni 150 tetkik hakimi alınıyor

İktidarın hazırladığı ta­sa­rı­ya gö­re, AKP dö­ne­min­de Da­nış­ta­y’­a alı­nan yar­gı men­sup­la­rı ara­sın­dan ye­ni ku­ru­la­cak olan da­ire­ye 31 üye se­çi­le­cek, ay­rı­ca ye­ni 150 tet­kik ha­ki­mi da­ha alı­na­cak.

İha­le­lerde ive­di yar­gı­la­ma­

İha­le iş­lem­le­ri, ace­le ka­mu­laş­tır­ma iş­lem­le­ri, Özel­leş­tir­me Yük­sek Ku­ru­lu ka­rar­la­rı, Tu­riz­mi Teş­vik Ka­nu­nu uya­rın­ca ya­pı­lan sa­tış, tah­sis ve ki­ra­la­ma­lar, çev­re­sel et­ki de­ğer­len­dir­me­si so­nu­cu alı­nan ka­rar­lar, Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­rar­la­rı ile il­gi­li uyuş­maz­lık­lar­da uy­gu­la­na­cak. İve­di yar­gı­la­ma­lar­da da­va aç­ma sü­re­si 30 gün ola­cak. İlk in­ce­le­me 7 gün için­de ya­pı­la­cak. Sa­vun­ma sü­re­si da­va di­lek­çe­si­nin teb­li­ğin­den iti­ba­ren 15 gün ola­cak.
Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2013, 10:39
YORUM EKLE