İslam Ne Demek? İslam Dini'nin Gayesi Nedir?

İslamiyet bütün insanlığa bir rahmet olarak gönderildi. Kendinden önce gelen tüm ilahi dinlerin hükmünü ortadan kaldırarak İlahi dinlerin güzel seciyelerini alarak tek din oldu. İslamın ne anlama geldiğini ne anlama geldiğini bilmeden güzelliklerini fark edemeyiz. Peki İslam Nedir?

İnanç 06.10.2019, 11:04 17.01.2021, 01:52
İslam Ne Demek? İslam Dini'nin Gayesi Nedir?

İslamı anlamak için İslamiyet gelmeden önce toplumlarda neler olduğuna bakılmalıdır. İslam'dan önce her türlü bozukluk kol geziyordu. İnsanların köle gibi alınıp satılıyordu. Kız çocukların diri diri toprağa gömülüyordu. İçtimai ve siyasi çarpıklıklar oldukça bozulmuştu. İnsani değer yerlerde sürünüyordu.  çarpık dünya yapısı en zirveye tırmandığı anda Bunların hepsi ortadan kalktı yerine insana değer veren İslam geldi.

İslam nedir, İslam ne anlama geliyor?

İslam olmadan iman olmaz. İman olmadan İslamiyet olmaz. İki unsur birbirinden ayrılmaz ruh ve beden gibidir. Yani İslam’ı kabul etmeyen bir kişi iman etmiş sayılamaz. İman edip de İslam Dinini kabul etmeyen bir kişi de aynı şekilde iman etmiş sayılmaz. İslam dinini kabul etmek için insanın hem kalben hem fiilen şehadet getirmesi gerekmektedir. O zaman islam nedir kelimesini anlamak lazım. İslamın ne anlama geldiğini bilmeden, tanımadan islam şuuru nasıl oluşabilir?

Yüce Allah’ın son Peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v) vahiy yoluyla bildirildi. İslam,tüm insanlara ulaştırdığı şeylerin tümünü kabul ederek onları yaşamak, sözleri ve işleriyle onları kabul ettiğini göstermek, Allah’a ve Rasulüne itaat etmek için gönderdiği en son ve en mükemmel dindir. İslam’ın gelmesiyle, diğer dinlerin hükmü sona erdi. Hz Muhammed’e (s.a.v) gönderilen son dinin adı İslam'dır.  “Hiç şüphesiz din, Allah katında İslam’dır.” (Ali İmran, 19) ayeti de bunu açıkça ortaya koymaktadır.

İslâm Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

İslam kelimesi, teslim olmak, boyun eğmek, itaat etmek anlamlarına gelmektedir. Allah (CC) emirlerine teslim olup itaat etmeğe dayanan bir din olması sebebiyle bu dine İslam adı verilmiştir. Hazret-i Âdem’den âhirzaman nebîsine kadar ilâhî teblîğ mahsûlü olan ve adına “dîn” denilen müessesede muhtevâ hep aynıdır ve o muhtevânın adı “İslâm”dır.

“Bütün peygamberler birbirlerinin babadan kardeşleridir. Dînleri birdir.” (Buhârî, Enbiyâ, 48)

“Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

İslam Kelimesinin Terim Anlamı Nedir?

Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilen, dünyada ve ahirette insanları mutluluğa ulaştıracak hayat şekli, itikadî ve amelî bir nizamdır.İslam, akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahî kanundur.

“Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde olanların hepsi ister istemez O’na teslim olmuştur ve O’na döndürülüp götürüleceklerdir.”(Al-i İmran, 3/83)

“Ey insan, işte sen de böyle teslim olmalısın!”Hz. Ali (ra)’nin de dediği gibi “İslam teslimdir, teslimiyettir.” Allah’a teslim olmayan kimse, Müslüman sayılmaz. İnsan neye teslim olmuşsa ona kul olmuş demektir. İslam, imanın bir tezahürü, dışa yansımasıdır.

İnsan da kendi hür iradesi ve tercihiyle Allah’a teslim olursa, İslam’ı seçip Müslümanca yaşarsa, kâinatın boyun eğdiğine teslim olduğundan artık o, kâinatla barışıp uyum sağlar. Böylece bu insan, Allah Teala’nın dünyadaki halifesi, temsilcisi olur.

İslam dinini, kapsamlı olarak kısaca tanımlamak mümkün olmaz. İslam'ı ciltler dolusu anlatan kitaplar olduğu halde yine de tam olarak anlatmış sayılmazlar. İslam’ın muhtevası ve sınırları Kur’an ve sünnetle çizilmiştir. İslam, Kur’an’dan ve sünnetten öğrenilebilir. Yüce Allah bu dini her yönden mükemmel ve kapsamlı kılmıştır.

Peygamberimiz (s.a.v.) İslam’ı değişik şekillerde tanımlamışlardır. Bu tanımlardan biri şu şekildedir:

“İslam, beş esas üzerine bina edilmiştir (kurulmuştur). Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in (s.a.v.) O’nun kulu ve rasülü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Beyt’i (Kâbe’yi) haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.”(Buhari, İman 1; Müslim, İman 22; Nesai, İman 13; Tirmizi İman 3)

İslam Dini’nin Gayesi Nedir?

İslam’ın getirdiği hükümler, insanların mutluluğunu amaçlar. Bu hükümlere uygun hareket edenler, hem dünya hem de ahiret saadetini kazanır. İslam, kişinin kalbini, aklî düşüncelerini ve amellerini ıslah eder. Toplumun saadeti de ferdin saadetine bağlı olduğundan, kişinin mutluluğu aynı zamanda cemiyetin de mutluluğu olmaktadır. İslam, bu hedefi gerçekleştirmek için bazı hükümler koymuştur. Bunlara şer’î hükümler denir.

Din, insanların saadet ve rahatını esas alır. Onların dünyada huzura ere­cekleri, ahirette de gerçek refah ve saadete kavuşacakları yolu gösterir. Din, kâinatın var oluşundaki gaye ve hedefi, insanın mahiyetini, yaratı­lışındaki hikmet ve maksadı bildirir.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)