Prof. Dr. Maarife Hacıyeva ve 'Edebi Kaynaklar'

“Edebî Kaynaklar”, Prof. Dr. Maarife Hacıyeva’nın hazırladığı ve Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü tarafından yayınlanan, müstakil makalelerden meydana gelen değerli bir ilmi inceleme eseri olduğunu belirten M.Halistin Kukul, Ebedi kaynaklar kitabı ile ilgili bir değerlendirmede bulundu.

Kapsam 03.06.2020, 20:37 03.06.2020, 21:34
Prof. Dr. Maarife Hacıyeva ve 'Edebi Kaynaklar'

Şair ve Yazar M.Halistin Kukul, Edebiyat, bir san’at şûbesi olduğu gibi, aynı zamanda da, san’atın muhtevâsı en geniş olan dalı olduğunu, Onun her türü, çok büyük, ciddî ve titiz incelemeleri icâb ettirdiğini ve şiirden, hikâyeye, dramaya, romana, hitâbete, mektuba, denemeye kadar, dil’in mahsülü olan pek çok sahada ilmî incelemenin mevzûsu ve bunların hepsine birden edebiyat dendiğini ifade ederek  “Edebî Kaynaklar”Prof. Dr. Maarife Hacıyeva’nın hazırladığı ve Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü tarafından yayınlanan, müstakil makalelerden meydana gelen değerli bir ilmi inceleme eseri hakkında değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Maarife Hacıyeva'nın gerek Azebaycan Bakü Üniversitesi’nde ve gerekse, Türkiye/Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde müstakil ve bâzen de, Prof. Dr. Şahin Köktürk’le müşterek yazdığı kitap ve makalelerini Türkiye’nin tanınmış mecmualarında yayınlamakla tanınan bir öğretim üyesi olduğunu belirten Kukul,  “Edebi Kaynaklar” adlı eserine yazdığı “Müellifden” başlıklı yazıda şöyle der: “Takdim olunan kitaba beynelhalk/milletlerarası sempozyum, ilmi konferans ve ilmi seminerlere takdim ettiğim birçok makale, vaktiyle kiril alfabesi ile jurnal ve gazetelerde yayınlanan birçok makale, uzun yıllarda meydana getirdiğim araştırmalar neticesinde yazdığım Türk-Azerbaycan folklor ve edebi alakalarını ifade eden makaleler dahildir." dedi.

Halistin Kukul'un makalesi şöyle devam ediyor:

Aziz Elekberli’nin dediği gibi, “Edebi Kaynaklar”, gerçekten, Türk dünyası edebiyatları araştırmaları bakımından mühim bir mevkidedir. Bu tür çalışmalar, hem Türk dünyasındaki ‘ lisan/dil birliğini’ ve hem de Türk dünyası edebiyatları arasındaki edebiyat anlayışlarını daha izah edici, birlik sağlatıcı ve birlik sağlayıcı olacaktır.

Kadim Türkistan’dan (Doğu-Batı) bütün dünyaya kök veren milli Türk an’anevi folklor değerlerinin, herbir devirde ve herbir devlet kuruluşunda yeni yeni hamleler yaparak bugüne gelmiş olduğunun tahlili, böylece yapılabilir olacaktır.

Yâni, sâdece Türkiye-Azerbaycan değil, umûm Türk dünyası, bu çalışmalardan ışıklanacaktır.

Şunu ifade edeyim ki, kısmen de olsa, “Edebi Kaynaklar”, bu arzumuzu yerine getirir bir önemli eserdir. Çünkü, umûm olarak yapılan izahlar, özden/merkezden çevreye yâni Türk dünyasına yayılır görünümdedir. Zâten, bunu, bahsi geçecek olan metin başlıklarından da anlamamız mümkün olacaktır.

O hâlde; önce bölüm başlıklarını vermemiz, okurun aydınlanması ve çalışmalarında tercihini değerlendirmesi bakımından da mühim ve gereklidir:

Başlıklar, kitaptaki sıraya göre şöyledir: “Folklor Kaynakları, “Dede Korkut”la Manevi Bağlılıklar, Müşfik poeziyasının/nazmının/şiir dünyasının Folklor Kaynakları, “Azerbaycan Şairi Nizami” Adlı Kitap Hakkında, Milli Şiir Ananesi, Bahtiyar Vahabzade'nin Halistin Kukula Mektuplar'ı, Yine Şehriyar, Nebi Hazri’nin Şiirlerinde Poetik Tutum, Aşığın Sevdası, Poetik Keşif, Türk Dehasının İfadecisi Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi, Hüseyin Cavid’in Eserlerinde Kadın, Bayatı/Mâni, İlk Azerbaycan kitabı, Edebi Yıllıkta Yaşımdan Şikayet, Karacaoğlan Şiirlerinin Şendi-Şekeri, Abaskulu Ağa Bakıhanov (Küdsi), Şiirimizde “Dede Korkut” İfadeleri, Marağalı Evhedinin “Cami-Cem” eserinde Tasavvufun ve Halvetiliğin Şerhi, Okuyucuyu Düşündüren ve Yaşatan Eserler, Azerbaycanın İlim Adamı Mirza Kazım Bey, Tufarkanlı Abbas, Anadolu Aşıklarının Türk Medeniyetinde Yeri, Bir Muallim Ömrünün Poeziya/nazım Kervanı, Aşık Kemali Bülbül ve Türk Dünyası, “Dede Korkud’da İşlenen/kullanılan Birçok Antroponim Hakkında, Mayası Muhabbetle Yoğrulan Şiir, “Makam, Söz İfaçısı, Ömrün Kervanı, Sultan Süleymanın Ekran Hayatı, Düşünen ve Düşündüren Şair, Sonbahar Düşünceleri.”

Prof. Dr. Maarife Hacıyeva’nın makalelerinde, üzerinde en çok durduğu meseleler millî folklor, millî tarih, millî bediiyat gibi hususlardır. “Folklor Kaynakları” başlıklı makalesinde, bunu şu çarpıcı cümleyle izah eder: DAVAMI

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)
banner442