Yunus Emre ve Türkçe Yılı

2021, çok şanslı bir yılının şanslı bir yıl olduğunu belirten M. Halistin Kukul, bu yıl, UNESCO tarafından, Yûnus Emre’nin ölümünün 700. Yılı münâsebetiyle, “Yûnus Emre” yılı ilân edildiğini belirtti.

Kültür Sanat 13.02.2021, 11:11 13.03.2021, 10:55
Yunus Emre ve Türkçe Yılı

Yazar ve Şair M. Halistin kukul, 2021 Yılının çok şanslı bir yıl olduğunu belirterek bunların hepsinin bizim olduğu kadar, dünyâ fikir ve san’at hayatı için de çok mühim ve iftihar vesîlemiz olduğunu ifade etti.

2021 çok şanslı bir yıl Çünkü; bu yıl,

  • UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı ) tarafından, Yûnus Emre’nin ölümünün 700. Yılı münâsebetiyle, “Yûnus Emre” yılı ilân edildi.
  • “Yûnus Emre” (1240/1241-1320/1321) “Dünyâ Dili Türkçe” yılı olarak ilân edildi.
  • Hacı Bektaş-ı Velî (1281-1338)’yi de anma p(u)rogramına alındı.
  • Milletlerarası Türk Akademisi şâir ve devlet adamı Ali Şîr Nevâî (1441-1501)’yi, bu yıl içersinde, doğumunun 580. Yıldönümü münâsebetiyle çeşitli faaliyetlerle anmayı plahlıyor.

Bugüne kadar, bu kişiler ve Türkçe’miz hakkında çok sayıda çalışmalar yapıldığını, yapılmakta olduğunu ve yapılması da gerektiğine işaret ederek, "Hepsinin de, dînî ve millî kültür hayatımızda önemli ve büyük bir yeri vardır. Tabiîdir ki, bu kişilerin isminin geçtiği yerde, dil bahsi yâni Türkçe de, geniş bir yer tutar. Bu vesîleyle; Yûnus Emre ve Türkçe münâsebeti hakkında bâzı görüşlerimi dile getirmek istiyorum. Bir defa; bâzı kişilerin söylediği gibi, Yûnus Emre, “arı Türkçe” veyâ “öz Türkçe” tâbir edilen bir lisân, böyle bir Türkçe kullanmamıştır. Zâten; böyle bir lisân olmamıştır ve mümkün de değildir. Dünyâda, böyle bir dil anlayışı da mevcut değildir. Yalnız şu var ki, Yûnus Emre, zamanından bugüne de intikal eden en berrak Türkçe’siyle ve üstün âhenkli bediî/estetik üslûbuyla, Türk şiirini, dünyâ şiirinin zirvesine ulaştırmıştır." dedi.

Şiirlerinde, Türkçe yanında, Türkçeleştirdiği Arapça ve Farsça kelimelerin çokluğu hiç de az olmadığını belirten M.Halistin Kukul, "Bu sebeple; Yûnus Emre’nin şiirdeki ulaşılmaz mevkisi tartışılmazdır. (...) Yûnus Emre; bu iki mısrâda; birbirine çok yakın olan Türkçe “deniz”; Farsça “deryâ” ve çok büyük deniz/okyanus mânasına gelen Arapça “umman” kelimelerini kullanmıştır. Bu üç kelime yâni “deniz-deryâ-umman” Türkçe’mizde hâlâ kullanılmaktadır. Bugün, her nekadar dilimize yabancı bir kelime olarak girmiş olsa da, “okyanus” kelimesi, hiçbir zaman, “deniz-denyâ-umman” kelimelerine rakip olmamış/olamamış, dördüncü bir kelime olarak dilimize katkı sağlamıştır." dedi. Halistin Kukul Makalesine şöyle devam ediyor: Yunus Emre Yılı - Dünya Dili Türkçe Yılı

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)