Alexa

Basına İkinci Yasak

Türkiye’yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü 22 Aralık’ta gazetecilerin emniyet binalarına girişini yasaklamıştı. Şimdi ikinci yasak geldi...

Basına İkinci Yasak
banner327
 Basın mensuplarının bilgi edinme kapsamındaki başvuruları valinin onaylaması gerektiği belirtildi.

Türkiye’yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü 22 Aralık’ta gazetecilerin emniyet binalarına girişini yasakladı. Basın odaları kapatılarak gazeteciler emniyet binalarından tahliye edildi. Bu gelişme üzerine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, anti demokratik yasağı 25 Aralık’ta yargıya taşıdı. Davaya bakan İstanbul 4. İdare Mahkemesi 31 Aralık’ta, yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Ancak mahkeme kararı ilginç bir şekilde emniyet tarafından uygulanmadı ve kapatılıp büro yapılan basın odaları tekrar açılmadı.
Bugün Gazetesi'nin haberine göre,yürütmenin durdurulması kararından bir gün önce emniyet ikinci yasak hamlesini yaptı. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, 31 Aralık 2013’te tüm teşkilata, ‘Basın ve Halkla İlişkiler Birimleri’ konulu bir emir gönderdi. Kılıçlar, “Gazetecilerle görüşmeyin ve bilgi vermeyin” dedi. Yasağa gerekçe olarak, “Kurallara aykırı kişisel ilişkiler kurulması ile gizlilik arz eden hususların basına sızdırılması” gösterildi.
ÖNCE ONAY SONRA CEVAP
Kı­lıç­lar, ba­sın­la ku­ru­lan her tür­lü ile­ti­şi­min ba­sın ve halk­la iliş­ki­ler mü­dür­lük­le­ri ve bü­ro amir­lik­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la yü­rü­tül­dü­ğü­nü söy­le­di. Kı­lıç­lar’ın ta­li­ma­tın­da şu ifa­de­ler kul­la­nıl­dı: “Son dö­nem­de ku­ral­la­ra ay­kı­rı şe­kil­de ba­sın­la ki­şi­sel iliş­ki­le­rin ku­rul­du­ğu, özel­lik­le giz­li­lik arz eden hu­sus­la­ra iliş­kin ba­zı bil­gi­le­rin ba­sı­na yan­sı­dı­ğı gö­rül­mek­te­dir. Ba­sın men­sup­la­rı­nın Bil­gi Edin­me Hak­kı ve Di­lek­çe Ka­nu­nu kap­sa­mın­da mü­ra­ca­at­ta bu­lun­du­ğu ve bi­rim­ler ta­ra­fın­dan bu tür ta­lep­le­re mev­zu­ata ay­kı­rı bi­çim­de ce­vap ve­ril­di­ği mü­şa­he­de edil­mek­te­dir. Ba­sın men­sup­la­rın­dan ge­len ya­zı­lı ve söz­lü bil­gi ta­lep­le­r, Ba­sın ve Halk­la İliş­ki­ler bi­rim­le­ri­ne yön­len­di­ri­le­cek­tir. Bu ta­lep­ler, il­gi­li mev­zu­at doğ­rul­tu­sun­da mer­kez­de Em­ni­yet Ge­nel Mü­dü­rü, il­ler­de ile Va­li ve­ya gö­rev­len­dir­di­ği yet­ki­li­den alı­na­cak onay son­ra­sın­da İl Em­ni­yet Mü­dü­rü­’nün bil­gi­si da­hi­lin­de ce­vap­lan­dı­rı­la­cak­tır.”

EGM’YE GİRİŞ YASAK
Ye­ni ata­nan dai­re baş­kan­la­rı­na ‘ha­yır­lı ol­su­n’ de­mek için Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’ne gi­den ga­ze­te­ci­ler bi­na­ya alın­ma­dı. Po­lis­ler, “Bi­ze bu şe­kil­de ta­li­mat ve­ril­di­” de­yip mah­ke­me ka­ra­rı­nı uy­gu­la­ma­dı. EG­M’­de­ki dai­re baş­kan­la­rı ile il em­ni­yet mü­dür­le­ri­ne, “Ga­ze­te­ci­le­ri ka­bul et­me­yin ve gö­rüş­me­yi­n” em­ri ve­ril­di­ği öne sü­rül­dü. Bu ya­sa­ğın ka­lı­cı ol­du­ğu yö­nün­de id­di­alar or­ta­ya atıl­dı.
Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2014, 11:31
YORUM EKLE