Yandex Metrika

Belediyede Neler Oluyor!!!

Emine Er­do­ğa­n’­ın yen­ge­si Saa­det Gül­ba­ra­n’­ın baş­ka­nı ol­du­ğu TO­GEM­DER be­le­di­ye­den ya­sa­ya ay­kı­rı ara­zi alıp Zar­ra­b’­a okul yaptırdı.

Belediyede Neler Oluyor!!!
13 Ekim 2014 Pazartesi 11:30

 Emine Erdoğan’ın abisinin eşi Saadet Gülbaran’ın başkanı olduğu dernek

Hazine arazisine anaokulu yaptırdı. Finansmanını Reza Zarrab karşıladı.
Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ai­le­si, yö­net­tik­le­ri va­kıf­lar­la eği­tim ala­nın­da fa­ali­yet­le­ri­ni hız­lan­dır­dı. Oğul Bi­lal Er­do­ğan, TÜR­GE­V’­in yönetimine girdi. Emi­ne Er­do­ğa­n’­ın ağa­be­yi Ha­san Gül­ba­ra­n’­ın eşi Saa­det Gül­ba­ran ise başka bir dernekle fa­ali­ye­te baş­la­dı…
Emi­ne Er­do­ğa­n’­ın hi­ma­ye­sin­de ku­ru­lan Top­lum­sal Ge­li­şim Mer­ke­zi Eği­tim ve Sos­yal Da­ya­nış­ma Der­ne­ği­’nin (TO­GEM­DER) üye­le­ri ara­sın­da AK­P’­ye yakın işadamı ve siyasetçilerin eş­le­ri yer al­dı. Yol­suz­luk id­di­ala­rı üze­ri­ne is­ti­fa eden es­ki Ba­kan Ege­men Ba­ğı­ş’­ın eşi Bey­han Ba­ğış on­lar­dan sa­de­ce bi­ri…

Zar­ra­b’­a ‘te­şek­kü­r’
AK­P’­li ka­dın­la­rın yö­net­ti­ği, yenge Gülbaran’ın başkanı olduğu TO­GEM­DER, Tür­ki­ye­’nin çe­şit­li il­le­rin­de ana­okul­la­rı yap­tı. O okul­la­rın so­nun­cu­su İs­tan­bul Ga­zi­os­man­pa­şa­’da açıl­dı. Okul, 17 Ara­lık Yol­suz­luk Ope­ras­yo­nu­’nun bir nu­ma­ra­lı sa­nı­ğı İran­lı Re­za Zar­ra­b’­ın pa­ra­sıy­la ya­pıl­dı. Gi­ri­şe de Zar­ra­b’­a te­şek­kür lev­ha­sı asıl­dı. Lev­ha­ya, “Ha­yır­se­ver işa­da­mı Rı­za Sar­raf ta­ra­fın­dan yap­tı­rıl­mış­tır ve eği­ti­me ka­zan­dı­rıl­mış­tır. 2014” di­ye ya­zıl­dı. Oku­lun
dış du­va­rı ve kor­ku­luk de­mir­le­rin­de ise AK­P’­li Ga­zi­os­man­pa­şa Be­le­di­ye­si­’nin amb­lem­le­ri yer al­dı.
TO­GEM­DE­R’­in, be­le­di­ye­nin ‘kat­kı­la­rıy­la ve Zar­ra­b’­ın pa­ra­sıy­la yap­tır­dı­ğı okul, eği­ti­me baş­lar baş­la­maz da­va­lık ol­du. CHP’­nin id­di­ası­na gö­re; okul Ha­zi­ne­’nin ‘sa­tı­la­ma­z’ şar­tıy­la ve ye­şil alan ola­rak be­le­di­ye­ye dev­ret­ti­ği ara­zi­ye ruh­sat­sız ola­rak in­şa edil­di. CHP Ga­zi­os­man­pa­şa İl­çe Baş­ka­nı Meh­met Po­lat, ko­nuy­la il­gi­li sav­cı­lı­ğa suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du, ya­sa dı­şı ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti­ği okul ile il­gi­li iş­lem ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di. Po­lat, suç du­yu­ru­su di­lek­çe­sin­de özet­le şöy­le de­di:
‘Ruh­sa­tı bi­le yo­k’
“O­ku­lun ya­pıl­dı­ğı yer, Ha­zi­ne ta­ra­fın­dan be­le­di­ye­ye ye­şil alan ya­pıl­ma­sı için dev­re­dil­miş. Ha­zi­ne­’nin dev­rin­de ‘sa­tı­la­ma­z’ şar­tı var. An­cak be­le­di­ye na­sıl yap­tıy­sa ta­pu­yu de­ğiş­tir­miş. Ha­zi­ne, de­ği­şik­lik ne­de­niy­le be­le­di­ye­ye da­va aç­mış. Ga­zi­os­man­pa­şa 3. As­li­ye Hu­kuk Mah­ke­me­si ara­zi ile il­gi­li ted­bir ka­ra­rı al­mış. Bu ka­ra­ra rağ­men ar­sa TO­GEM­DE­R’­e ve­ri­li­yor ve üze­ri­ne ruh­sat­sız in­şa­at ya­pı­lı­yor. Üze­rin­de ted­bir ka­ra­rı olan ar­sa­ya ruh­sat ve­ri­le­mez. Bi­na­nın, hiç­bir bel­ge­si, ta­pu­su, ruh­sa­tı yok. Bi­na­da be­le­di­ye­nin ve Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın amb­le­mi bi­le kul­la­nıl­mış­tır. Ka­çak ya­pı­lan bi­na dur­du­rul­ma­lı, ya­pı­mı­na göz yu­man­lar ce­za­lan­dı­rıl­ma­lı.”


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.