İslam'da Kıyamet Alametleri Nedir?

Dünya'da son yaşanan vahim olaylar akla kıyamet alametlerini getirdi. Son olarak korona virüs salgınının ortaya çıkması ve tüm dünyaya yayılması ile birlikte sarsılan insanlar kıyamet alametlerini araştırmaya başladı, peki kıyamet alametleri nedir, kıyamet alametleriyle ilgili ayet ve hadisler nelerdir?

İnanç 25.04.2020, 00:46 25.04.2020, 03:04
İslam'da Kıyamet Alametleri Nedir?

Kıyamet ne demektir? Kıyamet alametleri nelerdir? İslam'a göre kıyamet alametleri zuhur etti mi? Ne zaman kıyamet kopacak? Tüm dünya insanları dünyanın sonu geldiğine inanırken, Müslümanlar bu kadar işaretten sonra kıyametin yaklaştığına, ahır zamanda yaşadığına inanmaktadır. Son olarak dünyada gelişen vahim hadiseler insanları endişelere ve düşünmeye yöneltti. Korku ve panik havası esen dünyada, insanlar dünyanın yok olacağı kaygısını taşıyor.

KYAMET NEDİR?

Kıyamet, evrenin ve dünya düzeninin bozulması, her şeyin alt üst edilerek yok olması demektir. Yok olan ve ölen şeylerin yeniden yaratılıp diriltilerek ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesi olarak ifade edilmektedir. Kıyamet genel bir ölümden sonra genel bir dirilişi kapsamaktadır. Özetle kıyamet, İslama ve tektanrılı dinlerin inanışına göre, dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilip mahşerde toplanacağı zamandır.

Sözlüğe göre KIYAMET, "kalkmak, dikilmek, ayaklanmak" anlamlarına gelmektedir. kıyamet bir terim olarak, Bu durumda kıyamet genel bir ölümden sonra genel bir dirilişi kapsamaktadır. Kıyametin kopması, aklın alacağı bir olay değildir.

"İnsan kıyamet günü ne zamanmış? diye sorar. İşte göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay bir araya getirildiği zaman! O gün insan ‘kaçacak yer neresi?’ diyecektir. Hayır, hayır! (Kaçıp) sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur." (el-Kıyâme 75/6-12)

"Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve (yapamayıp) geride bıraktıklarını bir bir anlar." (el-İnfitâr 82/1-5)

KIYAMET ALAMETLERİ NEDİR?

Bir çok hadiste kıyamet alâmetlerinden zaman içinde sosyal hayatın bozuluşu ve ahlâkî gerileyişi konu almaktadır. dışında kalanlar isnad veya metin kritiği açısından iman derecesinde bağlayıcı olmaktan uzak bir görünüm arz eder.

Hadislerde de kıyamet alâmetleri eşrâtü's-sâa tabiriyle ifade edilir. Bu hadislerde belirtildiğine göre Hz. Peygamber kıyametin kopuş zamanını bilmediğini söylemiş ancak kopmasından önce vuku bulacak bazı olayların onun yaklaştığının alâmetleri sayılacağını haber vermiştir (Buhârî, Îmân, 37).

Ortaya çıkış zamanına göre kıyamet alâmetleri üçe ayrılıyor:

Zuhur edip sona eren uzak (geçmiş) alâmetler, zuhur etmekte olan ve artarak devam eden orta alâmetler, zuhurunun hemen ardından kıyametin kopacağı yakın alâmetler olmak üzere üç gruba ayrılır. Uzak alâmetler arasında Resûl-i Ekrem’in vefatı, Kudüs’ün fethi, Hz. Ömer ve Osman’ın öldürülmesi, Cemel Vak‘ası, Sıffîn Savaşı, Hz. Hüseyin’in öldürülmesi, Fâtımî ve Karâmita fitneleri, ayrıca belli yerlerde vuku bulmuş bazı depremler zikredilir.

Orta alâmetler arasında ahmak ve alçakların dünyanın en mutlu insanları olması, kötülük ve fuhşun yayılması, çocuğun ebeveynine isyan etmesi, oyun ve çalgı aletlerinin ortaya çıkması, fâsıkların toplumun efendisi haline gelmesi, gasp olaylarının çoğalması, sıla-i rahimin kesilmesi gibi ferdî ve içtimaî alanda bozuluşun vuku bulacağına ilişkin olaylar yer alır.

Zuhurunun ardından kıyametin kopacağı haber verilen yakın alâmetler arasında da mehdînin gelişi, deccâlin çıkışı, Hz. Îsâ’nın gökten inişi, Ye’cûc ve Me’cûc’ün, dâbbetü’l-arzın ortaya çıkması, güneşin batıdan doğması ve insanları toplanma yerine sevkeden bir ateşin yerden çıkışı gibi olaylar zikredilir. Bunlar da genellikle Resûl-i Ekrem’e atfedilen hadislere dayandırılır. (el-İşâʿa li-eşrâṭi’s-sâʿa, s. 3, 70, 87).

Kıyamet alâmetleri önemine göre küçük ve büyük diye de sıralanmıştır.

Küçük alâmetlere dinî hayatın zayıflayıp kötülüklerin yayılmasına dair olaylar dahil edilirken büyük alâmetleri kıyametin kopmasından kısa bir süre önce meydana gelecek hârikulâde vak‘alar oluşturur (M. Selâme Cebr, s. 20; Yûsuf b. Abdullah el-Vâbil, s. 77, 239). Mahiyetleri dikkate alınarak yapılan taksime göre kıyamet alâmetleri ahlâkî ve fizikî olarak da gruplandırılır. Ferdî ve içtimaî açıdan bozuluşu gerçekleştiren olaylar ahlâkî alâmetleri; güneşin batıdan doğması, sık sık vuku bulan depremler, duhân gibi hadiseler de fizikî alâmetleri teşkil eder (M. Ahmed Abdülkādir, s. 50-56).

KIYAMET NE ZAMAN KOPMAZ?

Erkek erkekle, kadın kadınla yetinmedikçe, kıyamet kopmaz. [Hatib] Fitneler artmadıkça, kıyamet kopmaz.) [Buhari] İnsanlarda cimrilik artar ve kıyamet kötülerden başkası üzerine kopmaz. (İ.Neccar) Ahlaksızlık ve fuhuş açık olmadan komşular kötüleşmeden hainler emin, eminler hain sayılmadan, akrabalık arasında soğukluk olmadan kıyamet kopmaz. [İ. Ahmed] Yemin ederim ki, cimrilik, fuhuş meydana çıkmadıkça, emine hıyanet edilip, haine güvenilmedikçe, iyiler helak olup kötüler kalmadıkça kıyamet kopmaz. [Hakim] Yağmurların bereketi kaldıkça kıyamet kopmaz. [Ebu Ya’la] Yeryüzünde Allah diyen Müslüman kaldıkça kıyamet kopmaz. [Müslim] Zamanda yakınlık olmadıkça, bir yıl bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün, bir gün bir saat gibi kısa gelmedikçe kıyamet kopmaz.  [Tirmizi] İlim kalkmadıkça, depremler, katliamlar çoğalmadıkça kıyamet kopmaz.) [Buhari] Mal çoğalıp artmadıkça kıyamet kopmaz. Öyle ki, zekât verilecek kimse bulunmaz. Birine zekât teklif edilince, “Benim buna ihtiyacım yok” der. [Buhari] İki büyük taife, davaları bir olduğu halde, çarpışmadıkça, kendilerine Allah’ın resulüyüm [peygamberim] diyen yalancılar çıkmadıkça kıyamet kopmaz. [Buhari] Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça, taşlar bile, “Ey Müslüman şu arkamda gizlenen Yahudi’yi öldür” diye haber vermedikçe kıyamet kopmaz. [Buhari] Yetmiş tane resulüm diyen yalancı çıkmadıkça kıyamet kopmaz.  [Taberani] Erkekler azalacak, kadınlar çoğalacak. [Buhari] Bir erkek çocuk bir kadın gibi kıskanılmadıkça kıyamet kopmaz. [Deylemi] Livata mubah sayılmadıkça, gökten taş yağmadıkça kıyamet kopmaz. [Deylemi] Çocuklar öfkeli olmadıkça, büyüğe saygısızlık yapılmadıkça kıyamet kopmaz. [Harâiti] Kıyamet kopmadan yüz yıl öncesinde yeryüzünde Allah’a ibadet eden kalmaz. [Hâkim] “Keşke şu kabirdeki ben olsaydım” denmedikçe kıyamet kopmaz. [Müslim] Deprem, fitne, katillik artmadıkça, kıyamet kopmaz. [Buhari] Kardeşler farklı dinden olmadıkça kıyamet kopmaz. [Deylemi] Kötüler dünyaya hâkim olmadıkça kıyamet kopmaz. [Tirmizi] Kıyamet ancak kötü insanların başına kopar. [Müslim, İbni Mace] Kur’an-ı kerim kalkmadıkça kıyamet kopmaz. [Ebu Nuaym] Kıyamet yaklaştığı zaman şunların da olacağı bildirilmiştir:
İnsanlar temizlikte fazla titiz olacak, vesvese edip dinde haddi aşacaklar. [Ebu Davud] Çeşitli isimler altında şaraplar çıkacak, helal sayılacak.[İ. Ahmed] Ortalık bozulacak, dine uymak avuçta ateş tutmak gibi zor olacak.) [Hâkim] Köpek beslemek, evlat yetiştirmekten daha cazip olacak. [Hâkim] Kötü kadınlar, çoğalıp, fuhuş bir toplum içinde yayılırsa, halk, daha önce görülmemiş [frengi, aids gibi] bulaşıcı hastalıklara maruz kalacak. Ölçüde, tartıda hile yapılacak ve geçim darlığı baş gösterecek. [Beyheki] Çalgı her yere yayılacak, güvenlik güçleri çoğalacak. [Beyheki]
İşler, ehli olmayana verilecek. [Buhari] Kur'an [Radyo, TV gibi] çalgı aletlerinden okunacak. [Tergib-üs-salât] Sadece tanıdıklara selam verilecek ve yazarlar çoğalacak. [Hâkim] Zengine malı için tazim edilecek, fuhuş yayılacak, piçler çoğalacak. Büyüğe hürmet, küçüğe de merhamet edilmeyecek. Kurtlar, kuzu postuna bürünecek.) [Hâkim] Ulema, halkın istediği yönde fetva verip, helale haram, harama helal derler; Kur'anı ticarete, menfaate alet ederler.  [Deylemi] İnsanlar, yalnız malın, paranın gelmesini düşünecekler,helalini, haramını düşünmeyecekler.) [R.Nasıhin] Bir camide binden fazla kişi namaz kılacak, fakat, içlerinde bir tane mümin bulunmayacak. [Deylemi] Kıyamet Cuma günü kopacaktır.) [Buhari]

Hadis-i şerifte diğer alametler şöyledir:

 • Emanete riayet kalkar.
 • Veled-i zina çoğalır.
 •  İçki çok içilir.
 • Zekât verilmez.
 • Hanıma uyup, anneye isyan edilir.
 • Erkekler ipek giyer.
 • Zararından korunmak için insanlara mudara edilir.
 • Gençler fâsık olur.
 • Daha önce yaşamış âlimler cahillikle suçlanır.
 • Tefecilik, faiz aşikâre olur.
 • Bilgin veya âlim denilenlerde, zerre kadar iman olmaz.
 • İslam’a uymak ayıp sayılır.
 • Herkese iyilik eden Müslüman ahmak sayılır.
 • İslam’a uymak, ateşi elde tutmak gibi zor olur.
 • Mescitlerde, toplantılarda fâsıkların sesi yükselir.
 • Cihad terk edilir.
 • Bid'atler yayılır.
 • Günaha teşvik artar.
 • İyiliğe mani olunur.
 • Emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker kalkar.
 • Komşuluk kötüleşir.
 • Camilerde Kur'an-ı kerim teganni ile okunur.
 • Aşağı kimseler söz sahibi olur.
 • Zararından korunmak için insanlara ikram olunur.
 • Çalgı aletleri çoğalır. Her yerde çalgı çalınır.
 • Anarşi çoğalır.
 • Adam öldürmek çoğalır.
 • Dine uymak, güzel ahlaklı olmak ayıp sayılır.
 • Cansızlar da konuşur.
 • Yalancılar alkışlanır

KIYAMET NASIL KOPACAK?

Hadeslere göre,Kıyametin kopuşu ansızın vuku bulacak, Alışveriş yapanlar işlerini bitiremeden, yemek yiyenler lokmasını ağzına götüremeden, havuz yaptıran kişi havuzuna giremeden ve devesinin sütünü sağan kimse bunu misafirine ikram edemeden kıyamet kopacak.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)