Yandex Metrika

Hükümetin 2016 eylem planı açıklandı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 64'üncü Hükümet'in Eylem Planı'nı açıkladı.

Hükümetin 2016 eylem planı açıklandı
10 Aralık 2015 Perşembe 14:41

Davutoğlu, "Geleneksel irfan merkezleri ile cemevlerine hukuki statü tanıyacak ve bu mekânların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacaktır. Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları olmak üzere, Roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne hız vererek, her türlü ayrımcılık zemininin ortadan kaldırılmasına yönelik bir çalışma başlatılacaktır" dedi.

"SİYASİ ETİK KANUNU ÇIKARILACAKTIR" 

Hükümetin 2016 Eylem Planı kapsamında ilk 3 ay içinde gerçekleştirilecek reformları açıklayan Davutoğlu, bu reformların Kamu Yönetimi, Şeffaflık, Temel Hak ve Hürriyetler, Sosyal Politikalar ve Çalışma Hayatı, Ekonomi, Finans ve Ticaret başlıkları altında toplandığını ifade etti. Kamu yönetimine yönelik reformlar şöyle: "Reformların etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi ve koordinasyonun sağlanabilmesi için bir Başbakan Yardımcısı başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla Reformların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulu oluşturulacaktır. Bakanlar Kurulu Kararıyla 2006 yılında yürürlüğe konulan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiş olan ve Başbakanlık Genelgesi ile de ayrıca duyurusu ve uygulama detayları düzenlenen her türlü mevzuat düzenleme önerilerinde Düzenleyici Etki Analizi (DEA) yapılması uygulamasının etkili bir şekilde uygulanması için eğitim çalışmaları yapılacak ve düzenli bir takip sistemi oluşturulacaktır. Uluslararası iyi uygulama örnekleri dikkate alınarak açıklık, saydamlık, hesap verilebilirlik, tarafsızlık, dürüstlük ve objektiflik ilkelerine dayalı bir Siyasi Etik Kanunu çıkarılacaktır"

"SEÇİM KAMPANYALARININ FİNANSMANININ ŞEFFAFLAŞTIRILMASINA YÖNELİK YASAL DÜZENLEME YAPILACAK"

Siyasi Etik Kanunu'nun çıkarılacağı ifade edilen eylem planında konuya ilişkin reformlar şöyle sıralandı: "Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanının şeffaflaştırılmasına yönelik yasal düzenleme yapılacaktır. Milletvekili ve belediye başkan adaylarına yapılacak nakdi yardımların, kendi adlarına açılmış seçim hesaplarına yatırılmasını sağlayacak düzenleme yapılacak, adaylara ve siyasi partilere yapılacak aynî ve nakdî yardımlara ilişkin düzenlemeler getirilecektir. Siyasi partilere yapılan bağış miktarının elektronik ortamda ilan edilmesi, seçim hesapları ile yapılan harcamaların denetiminin yapılması ve sonuçlarının elektronik ortamda ilan edilmesi sağlanacaktır. İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışının belli bir oranının kamu payı olarak tahsil edilmesini sağlayacak mevzuat çalışması yapılacaktır"

"HER TÜRLÜ AYRIMCILIK ZEMİNİNİN ORTADAN KALDIRILMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA BAŞLATILACAK"

Geleneksel irfan merkezleri ile cemevlerine hukuki statü tanınacağını belirten Davutoğlu, "Geleneksel irfan merkezleri ile cemevlerine hukuki statü tanıyacak ve bu mekânların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacaktır. Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları olmak üzere, Roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne hız vererek, her türlü ayrımcılık zemininin ortadan kaldırılmasına yönelik bir çalışma başlatılacaktır. Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin güvence altına alınması sağlanacaktır. Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemiz uygulamaları göz önüne alınmak suretiyle, kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve korunması amacıyla yasal düzenleme yapılacaktır" dedi.

"DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ İLE BAĞDAŞMAYAN MEVZUAT YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAKTIR"

Darbe dönemlerinden kalan mevzuat gözden geçirilerek antidemokratik hükümlerin kaldırılacağını ifade eden Davutoğlu, "Çok partili siyasi hayata geçilmesinden bu yana, 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997 tarihlerinde yapılan darbelerle demokratik hayat askıya alınmış ve olağanüstü dönemler yaşanmıştır. Bu dönemlerde çok sayıda kanun ve bu kanunlara dayalı olarak ikincil düzenlemeler yapılmıştır. Bunların bazıları zaman içinde yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, halen önemli bir kısmı da yürürlükte bulunmaktadır. Bu dönemlerde çıkarılan kanunlar ve bu kanunlara dayalı olarak çıkarılan ikincil düzenlemeler gözden geçirilerek, bunlardan demokratik hukuk devleti ile bağdaşmayan mevzuat yürürlükten kaldırılacaktır" açıklamasında bulundu.

"AB MÜKTESEBATI VE UYGULAMALARI DİKKATE ALINACAK"

Çalışma hayatına güvenceli esneklik sağlayacak düzenlemelerin yapılacağını belirten Davutoğlu, "İşgücü piyasalarına esneklik sağlayan çalışma biçimleri iş ve sosyal güvenlik mevzuatına eklenecektir. Söz konusu mevzuat düzenlemelerinde AB Müktesebatı ve uygulamaları dikkate alınacaktır. Öncelikle mevcut esnek çalışma sistemlerindeki sorunlar giderilecek, sonrasında yeni esnek çalışma sistemleri geliştirilecektir. Bu kapsamda kamu sektörü başta olmak üzere, söz konusu çalışma biçimlerine yönelik çeşitli kurumlarda pilot uygulamalar gerçekleştirilecektir. Özel istihdam bürolarının faaliyetlerinin geçici iş ilişkisini de içerecek şekilde genişletilmesi amacıyla mevzuat düzenlemeleri tamamlanacaktır. Bu kapsamda gerek Üçlü Danışma Kurulunda gerekse diğer sosyal diyalog mekanizmalarında konu değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır" diye konuştu.

"KIDEM TAZMİNATI SİSTEMİNDE YAŞANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ AMACIYLA MEVZUAT ÇALIŞMASI YAPILACAK"

Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla ilgili sosyal taraflarla istişare içinde gerekli mevzuat düzenlemesinin yapılacağını vurgulayan Başbakan Davutoğlu, konuya ilişkin reformları şöyle sıraladı: "Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla mevcut durum tespiti ve mevzuat çalışması yapılacaktır. Bu kapsamda gerek Üçlü Danışma Kurulunda gerekse diğer sosyal diyalog mekanizmaları çerçevesinde konunun sonuçlandırılması sağlanacaktır. Alt işverenlik çerçevesinde asıl işlerde çalışanların kamuda istihdam edilmesine yönelik olmak üzere geçişe ilişkin koşulların, sürenin ve uygulamanın usul ve esaslarının belirleneceği düzenleme yapılacaktır"

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN, KREDİ VE BURSLARI KESİLMEDEN, KISMÎ SÜRELİ ÇALIŞMA YOLUYLA İSTİHDAMA KATILABİLMELERİNİ SAĞLAYACAK DÜZENLEME YAPILACAK"

Üniversite öğrencilerinin kısmi süreli çalışmasının önündeki engellerin kaldırılacağını açıklayan Davutoğlu, "Üniversite öğrencilerinin, kredi ve bursları kesilmeden, kısmî süreli çalışma yoluyla istihdama katılabilmelerini sağlayacak düzenleme yapılacaktır. Ülkemiz ihracatçısının üçüncü ülke pazarlarında karşılaştığı gümrük işlemleri ve bunların ortaya çıkardığı maliyetlerin asgariye indirilmesini amaçlayan Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması ülkemizin taraf olduğu bir Dünya Ticaret Örgütü anlaşmasıdır. Anlaşmanın onaylanarak iç hukukun bir parçası haline getirilmesiyle prosedürlerin basitleştirilmesinin yanında, bilgi teknolojileri ve otomasyonun uygulanması yoluyla dış ticaret ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu çerçevesinde, gerekli çalışmalar tamamlanacaktır. İmalat sanayiinde faaliyet gösteren firmaların kapasite artırımı ve verimlilik artışını sağlayacak makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında BSMV alınmaması sağlanacaktır. Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS) ve Hizmet Standartları Yönetim Sistemi (HSYS) çalışmaları dikkate alınarak yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının görev ve hizmetlerine ilişkin standartlar belirlenecektir. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının beşeri kaynak ihtiyacı tespit edilecek, birimlerde nitelikli eleman istihdam edilebilmesine yönelik gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapılacaktır" dedi.

"KOORDİNASYON VE YÖNLENDİRME KURULLARI BAŞBAKANLIK GENELGESİYLE HAYATA GEÇİRİLECEK"

Öncelikli Dönüşüm Programlarına ilişkin reformlar şöyle: "Öncelikli Dönüşüm Programlarını etkin bir şekilde hayata geçirmek üzere tasarlanmış bulunan; Bilgi Toplumu Koordinasyon Kurulu, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ulusal Danışma Kurulu, Kamu Alımları Koordinasyon Kurulu, Lojistik Koordinasyon Kurulu, Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Kurulu, Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu, Yatırım İzinlerine İlişkin Koordinasyon Kurulugibi koordinasyon ve yönlendirme kurulları bir Başbakanlık Genelgesiyle hayata geçirilecektir"

ÇEYİZ HESABINA KAMU DESTEĞİ

Çeyiz hesabı uygulamasının başlatılacağını belirten Davutoğlu, "Gençlerde evliliğin teşvik edilmesi amacıyla yurtiçi bankalarda çeyiz hesabı açtıran kişilerin bu hesaplarda biriktirdikleri tutarların yüzde 20'sine kadar (en fazla 5.000 TL olmak üzere) kamu desteği sağlanmasına yönelik kanuni düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda ikincil mevzuat düzenlemesi yapılacaktır" diye konuştu.
İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.