Alexa
19
Ağu 2019
KİTAP DÜNYÂSI - 11

Tarih boyunca bütün medenî gelişmeler, kitaplar sâyesinde olmuştur. Her kimdi, bunun aksini söylemeye kalkışır, onun insanîlikten nasibi kıt olması gerektir. İnsanı, ilme, san'ata ve güzel ahlâka sevkeden eserler, dâima baştâcı edilmeli...

MAKALEYİ OKU
04
Ağu 2019
“TRABZON MUHİBBÎ EDEBİYAT MÜZE KÜTÜPHÂNESİ” HAKKINDA

Trabzon, tabiî ve coğrafî güzellikleri kadar, kültürel zenginlikleriyle de, Türkiye'nin câzibe merkezlerinden biridir. Asırlardan intikal eden târihî kültür değerleri yanında, edebî sahada da, çok sayıda şâir ve edip yetiştiren güzîde...

MAKALEYİ OKU
31
Tem 2019
MEHMET ÇINARLI’NIN BİR MEKTUBU, CEMİL MERİÇ VE...

Mehmet Çınarlı; Hisar Dergisi'ni, 16 Mart 1950 – Ocak 1957 yılları arasında 75 sayı ve Ocak 1964 - Aralık 1980 yılları arasında da 202 sayı olmak üzere, toplam 277 sayı yayınlayan ve Türk dergiciliğinde, çok zor imkân ve şartlarda...

MAKALEYİ OKU
15
Tem 2019
DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ

Aslında, Türkistan Gerçeği, Türk Dünyâsı Gerçeği veya İslâm Dünyası'nın Acı Gerçeği başlıklarından birini koymalıydım. İllet, zillet, beka, belâ... derken, nihâyet 'ümmet”in de, 'ümmet bölünmesin” çelişkisiyle...

MAKALEYİ OKU
03
Tem 2019
KİTAP DÜNYASI - 10

'İlmi yazıya bağlayınız”, insan olarak, bize verilmiş bir emirdir. Gerek ilimde ve gerekse san'atta, lüzumlu bir görüşü veya fikri kayıt altına almak çok ehemmiyetlidir. Bu bakımdan da, kitaplar, insan olmanın vazgeçilmez değerlerinin...

MAKALEYİ OKU
18
Haz 2019
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMAYA DÂİR

Kültür varlıkları, insan zekâsı, aklı ve idrâkiyle meydana getirilen eserlerdir. Ekserisi, târihî hüviyete sâhiptir. Dolayısiyle, hem estetik, hem sosyolojik ve hem de târih, onlarda bir ifade ve bir değer bulur. Bu bakımlardan himâyeye,...

MAKALEYİ OKU
12
Haz 2019
KİTAP DÜNYÂSI - 9

Okudukça gelişir, okudukça tâzelenir, okudukça yepyeni dünyâlara açılır, okudukça târihin derinliklerine iner ve çalışmak için kendimizde cesâret buluruz. Yalnız bir şey var ki, okuma tercihlerimizi yerli yerinde yapmamız ve ‘zamanımızı...

MAKALEYİ OKU
25
Mayıs 2019
 “DEMOKRASİ...”

-Son Şâirler Sultanı Necip Fâzıl'ın Vefâtının 36. Yılı münâsebetiyle- M. HALİSTİN KUKUL Necip Fâzıl, 1980'de yazdığı "Manzara" başlıklı yüz elli dört mısrâlık hiciv şiirine şöyle başlar: "Demokrasi bu halka, Burunlarda...

MAKALEYİ OKU
21
Mayıs 2019
MANZARA-YI  UMÛMÎ

T(i)ren değişti makas; Karıştı avâm-havâs! Sarıldık çepeçevre, Boydanboya iltimas! Katranın en karası, Oldu vicdanda elmas! Çerçevele vicdanı, Nereye asarsan as! Medeniyet hamuru, Ruhsuzluk ile takas! Zulmete boyun büküş, Acaba kimden miras!...

MAKALEYİ OKU
20
Mayıs 2019
AH ŞU MİLLÎ EĞİTİM

Millî Eğitim Bakanı, yapmak istediği faaliyetleri iki kademeli olarak açıkladı. Basından tâkîp edebildiğim ve anlayabildiğim kadarıyla, birinci pilânlama, takvimle/tâtillerle; ikincisi ise, ders sayılarıyla ilgilidir. Önce, birincisine göz...

MAKALEYİ OKU